KSOS 14 INS 31922/2012-B10
Číslo jednací: KSOS 14 INS 31922/2012-B10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 42070554, Moskevská 1118/12, 736 01, Havířov-Město, provozovna: 739 32, Horní Datyně 305, o návrhu dlužníka na schválení reorganizačního plánu

takto:

I. Soud s c h v a l u j e reorganizační plán dlužníka Miroslava Procházky, anonymizovano , IČ: 42070554, Moskevská 1118/12, 736 01, Havířov-Město, provozovna: 739 32, Horní Datyně, tak jak je tento reorganizační plán založen v insolvenčním spise (spolu se Zprávou o reorganizačním plánu) na č.l. B8.

II. Soud upouští od ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty

Odůvodnění:

U jednání soudu dne 15.5.2013 došlo k přezkoumání všech přihlášených pohledávek dlužníka a schůze věřitelů zvolila zástupcem věřitelů věřitele č5.-Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Havířov.

V souladu se závěry tohoto jednání, které jsou zachyceny v protokolu z jednání, dlužník předložil soudu změněný a doplněný reorganizační plán a přepracovanou zprávu o reorganizačním plánu (č.l. B8). Věřitel č.5 po té soudu doručil hlasovací lístek, kterým vyjádřil se svojí pohledávkou ve výši 5.477.921,20 Kč souhlas s přijetím reorganizačního plánu

Z obsahu reorganizačního plánu se podává, že dlužník má 12 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 8.745.998,75 Kč. Dlužník tyto věřitele umístil do jediné skupiny, což soud pokládá za rozumné, neboť v případě dlužníka jde o živnostníka podnikajícího především v oblasti izolací plochých střech a předpokládá se, že jako živnostník bude mít různorodou a nevelkou skladbu věřitelů. Nebylo by tudíž dle úvahy soudu logické tyto věřitele dále rozčleňovat do skupin. Soud dále uvádí, že u přezkumného jednání dne 15.5.2013 byly zjištěny pohledávky ve výši 8.698.526,25 Kč. Dlužník nemá žádného zajištěného věřitele. V souladu s ust. § 343 IZ také dlužník soudu předložil Zprávu o reorganizačním plánu (č.l. B8). Dlužník v reorganizačním plánu uvádí, že předpokládá uspokojení věřitelů v průběhu 8 let ve výši 31 %. Dále uvádí, že pohledávky za majetkovou podstatou bude hradit ve lhůtách jejich splatnosti. Dlužník také uvedl, že pokud by byl na jeho majetek prohlášen konkurz, bylo by uspokojení věřitelů nulové, neboť nemá s výjimkou svých výrobních nástrojů žádný majetek.

Soud rozhodl o reorganizačním plánu s následujícím odůvodněním: Jelikož jediný hlasující věřitel hlasoval mimo schůzi věřitelů pro přijetí reorganizačního plánu a jeho hlas představuje nadpoloviční většinu všech věřitelů v této jediné skupině lze konstatovat, že reorganizační plán byl věřitel přijat (§ 347 odst. 1 IZ). K jeho přijetí tudíž nebylo nutné svolávat schůzi věřitelů.

Soud tento reorganizační plán podrobil zkoumání dle § 348 IZ (jak je patrno z rozboru výše) a jelikož neshledal porušení nebo nesplnění žádného zákonného ustanovení § 348 IZ reorganizační plán schválil.

Jelikož dlužník nemá žádný majetek, soud se souhlasem zástupce věřitelů upustil od ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty.

P o u č e n í:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesení se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů.(§ 328 IZ).

Není přípustné odvolání proti schválení reorganizace, neboť zde není žádný věřitel, který by hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu ( 350 odst.1 IZ).

V Ostravě dne 25.07.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně