KSOS 14 INS 30600/2015-P5-3
Číslo jednací : KSOS 14 INS 30600/2015-P5-3

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Jarmilou Kovalčíkovou v insolvenční věci dlužníka : FERSTRADE DEVELOP s.r.o. v likvidaci , IČ 28562364, Dolejší Kunčice 43, 742 45 Fulnek, k insolvenčnímu návrhu navrhovatele-věřitele č. 1: Mgr. Martin Brudný, Datyňská 372/3, 736 01 Havířov-Bludovice, zast. advokátem JUDr. Radkem Hudečkem, IČ 66206898, Poděbradova 1243/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o přihlášce P5 věřitele č. 5 : Martin anonymizovano , anonymizovano , Jana Škody 183/4, 700 30 Ostrava,

takto :

I. Přihláška pohledávky P5 věřitele č. 5 : Martin anonymizovano , anonymizovano , Jana Škody 183/4, 700 30 Ostrava, ve výši 67.765,-Kč s e o d m í t á.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 5 : Martin anonymizovano , anonymizovano , Jana Škody 183/4, 700 30 Ostrava, s přihláškou P5 ve výši 67.765,-Kč v insolvenčním řízení končí.

Odůvodnění :

Insolvenčním návrhem věřitele č. 1 doručeným soudu dne 8.12.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.4.2016 č.j. KSOS 14 INS 30600/2015-A18 byl zjištěn úpadek dlužníka.

Přihláškou pohledávky doručenou insolvenčnímu soudu dne 10.3.2016 přihlásil věřitel č. 5-Martin anonymizovano do insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši 67.765,-Kč evidovanou pod č. P5.

Výzvou ze dne 8.8.2016 doručenou věřiteli dne 11.8.2016 vyzvala insolvenční správkyně věřitele č. 5 k doplnění jeho přihlášky a doložení potřebných listin. Zároveň mu isir.justi ce.cz stanovila lhůtu k doplnění 15 dnů od doručení výzvy a poučila jej o následcích nesplnění této výzvy. Ve stanovené lhůtě nebyla přihláška pohledávky doplněna.

Dle ust. § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (/insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Dle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud přihlášku odmítne.

V daném případě soud postupoval dle ust. § 188 odst. 2 IZ a ust. § 185 IZ a přihlášku pohledávky P5 věřitele č. 5 odmítl, neboť nebyla ve stanovené lhůtě řádně opravena a doplněna. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Odvolání může podat jen věřitel, jehož přihláška pohledávky byla tímto usnesením odmítnuta (§ 185 IZ).

V Ostravě dne 22.11.2016

Za správnost vyhotovení: Jarmila Kovalčíková, v.r. Táňa Kajzarová vyšší soudní úřednice