KSOS 14 INS 29890/2012-B18
KSOS 14 INS 29890/2012-B18

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73810657, Švermova 21/1, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, doručovací adresa: Říční okruh 26, 794 01 Krnov

takto:

I. Insolvenční soud m ě n í výrok II. usnesení ze dne 04.03.2013, č.j.: KSOS 14 INS 29890/2012-A15, a to tak, že výrok II. tohoto usnesení nově zní:

Na majetek dlužníka: Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73810657, Švermova 21/1, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, se prohlašuje konkurz, který bude řešen jako nepatrný.

II. Ostatní výroky usnesení ze dne 04.03.2013, č.j.:-A15 zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 04.03.2013, č.j.:-A15 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurz.

U přezkumného jednání konaného dne 09.05.2013 sdělil insolvenční správce, že u dlužníka jsou dány předpoklady pro prohlášení nepatrného konkurzu.

Dle ust. § 314 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), o nepatrný konkurz jde, jestliže dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem nebo celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející prohlášení konkurzu nepřesahuje 2.000.000,-Kč a dlužník nemá víc než 50 věřitelů.

Dle ust. § 314 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurz, může insolvenční soud vydat i bez návrhu a spojit je s prohlášením konkurzu nebo je vydat kdykoli v průběhu insolvenčního řízení po prohlášení konkurzu.

Vzhledem k tomu, že u dlužníka jsou dány podmínky pro prohlášení nepatrného konkurzu, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. -2-

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 19. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová Táňa Kajzarová samosoudkyně