KSOS 14 INS 2753/2012-P27-4
Číslo jednací: KSOS 14 INS 2753/2012-P27-4

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka : BOAL TRANS s.r.o., IČ: 25880225, Adresa: 739 95 Bystřice nad Olší 1266 o přihlášce č. 27 věřitele č. 26-Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, zastoupeného Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10 takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 01.11.2012 č.j. KSOS 14 INS 2753/2012-P27-2 o odmítnutí přihlášky č. 27, věřitele č. 26: Česká kancelář pojistitelů, IČ 70099618, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení s e z r u š u j e .

II. Insolvenčnímu správci soud ukládá, aby provedl přezkum přihlášené pohledávky věřitele, označeného v odst. I. výroku tohoto usnesení.

Odůvodnění:

V usnesení citovaném v odst. I. výroku výše vyšší soudní úřednice rozhodla o opožděnosti pohledávky, když konstatovala, že lhůta k přihlašování pohledávek skončila dne 19.4.2012 a přihláška byla podána k přepravě dne 26.10.2012 a doručena soudu dne 29.10.2012.

Věřitel přihlásil svoji pohledávku z důvodů zákonného regresního nároku daného ust. § 24 odst. 2 písm.b) zák.č. 168/199 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Citovaný zákon v ust. § 24 odst.4, druhá věta stanoví, že pohledávka na náhradu za toto plnění se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu (jímž je dle zákonného odkazu insolvenční zákon) hledí jako na přihlášenou. Tato pohledávka tedy tedy nemusí být přihlášena v přihlašovací lhůtě dle § 173 odst. 1 IZ a nemůže u ní nastat následek, že se pro opožděnost odmítá (viz např.usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSPA 48 INS 2744/2008, 1 VSPH 33/2009-B-25).

Podepsaný soud proto v rámci autoremedury usnesení vyšší soudní úřednice zrušil a zároveň správci uložil tuto pohledávku přezkoumat.

Pouče ní: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 15.11.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr.Pavla Tomalová Táňa Kajzarová samosoudkyně