KSOS 14 INS 26970/2015-A6
Číslo jednací: KSOS 14 INS 26970/2015-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , IČ: 45189072, bytem 1. máje čp. 502/čo. 33, 783 35 Horka nad Moravou, o návrhu JUDr. Jiřího Petruně, soudního exekutora, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem K.H. Máchy 1294/2, Šumperk PSČ 787 01 (dále jen navrhovatel), na vydání předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Petruňovi, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem K.H. Máchy 1294/2, Šumperk PSČ 787 01, se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí povinného-František anonymizovano , anonymizovano , IČ: 45189072, bytem 1. máje čp. 502/čo. 33, 783 35 Horka nad Moravou vedenou pod sp.zn. 065EX 02773/05, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 26970/2015 k dispozici v tomto řízení.

Od ůvo d ně n í:

Insolvenčním návrhem v záhlaví uvedeného dlužníka, doručeným soudu dne 29.10.2015, bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení.

Podáním, doručeným soudu dne 20.11.2015, podal navrhovatel návrh na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ), podle kterého může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, konkrétně v dané věci umožnit provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí povinného František

anonymizovano , anonymizovano , IČ: 45189072, bytem 1. máje čp. 502/čo. 33, 783 35 Horka nad Moravou vedenou pod sp.zn.065EX 02773/05, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení.

Navrhovatel uvedl, že v rámci exekučního řízení vede proti povinnému (dlužníku) exekuci pod sp.zn. 065EX 02773/05. Usnesením ze dne 11.09.2015, č.j. 065EX 02773/05-288 navrhovatel rozhodl o termínu dražby nemovitostí ve vlastnictví povinného Františka Kamínka (nemovitosti-orná půda-jsou specifikovány v dražební vyhlášce a jsou zapsány na LV 494, katastrální území Skrbeň), a to na den 29.10.2015. Oprávněným z exekuce je společnost CERBER a.s., se sídlem 28.října 2663/150, Ostrava, PSČ 783 35, IČ 26830841, a to pro pohledávku ve výši 42.911,10 Kč s přísl. Dražba však musela být odročena na neurčito, neboť dlužník právě v den jejího konání podal insolvenční návrh.

V odůvodnění návrhu na vydání předběžného opatření navrhovatel uvedl, že vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 29.10.2015 a tímto dnem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Navrhovatel má za to, že dlužník podal insolvenční návrh v průběhu exekučního jen pro to, aby zamezil prodeji majetku v exekučním řízení. Dlužník insolvenční návrh podal až po vydání usnesení o stanovení termínu dražby s úmyslem zamezit provedení dražby. Navrhovatel uvedl, že dlužník se o zamezení prodeje nemovitosti v dražbě pokouší opakovaně. Uvedl, že již dříve, dražební vyhláškou, č.j. 065EX 02773/05-074 ze dne 18.7.2012 byla nařízena dražba nemovitosti na 25.09.2012. Dlužník před termínem dražby, a to dne 21.09.2012 podal insolvenční návrh a téhož dne bylo zahájeno pod sp.zn. 13 INS 23181/2012 insolvenční řízení. 14.01.2013 bylo zastaveno insolvenční řízení z důvodu, že dlužník nazaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dražební jednání tudíž muselo být odročeno na neurčito.

S ohledem na shora uvedené má navrhovatel za to, že jsou zde dány důvody zvláštního zřetele hodné jak má na mysli ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ a navrhl, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, neboť je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčního návrhu je pouze obstruovat exekuční řízení, zamezit prodeji majetku povinného a v neposlední řadě zneužívání práva a za tímto účelem zvýšení zatížení insolvenčního soudu zjevně obstrukčním insolvenčním řízením.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ je se zahájením insolvenčního řízení spojen ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Z rejstříkové databáze insolvenčního soudu vyplývá, že první insolvenční návrh byl dlužníkem podán 21.09.2012 a ve stejný den byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Řízení bylo vedeno pod sp.zn. 13 INS 23181/2012. Jelikož dlužník nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, řízení bylo usnesením č.j.13 INS 23181/2012-A8 ze dne 14.01.2013 zastaveno. Z obsahu citovaného spisu se dále podává, že dlužník byl vyzván k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení z důvodu, že jeho

úpadek nebylo možno řešit oddlužením nýbrž konkurzem, neboť jediným jeho příjem postačoval jen na uspokojení pohledávek ve výši 10,15% (č.l.A6 citovaného spisu).

Z rejstříkové databáze insolvenčního soudu vyplývá, že druhý insolvenční návrh byl podán 28.06.2013 věřitelem Jiřím Hanákem a byl veden pod sp.zn. 33 INS 16930/2013. Insolvenční řízení bylo zastaveno usnesením ze dne 04.03.2014, neboť věřitel nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Z obsahu třetího insolvenčního návrhu dlužníka ze dne 29.10.2015 a jeho příloh, vedeného pod sp.zn. 14 INS 26970/2015, se podává, že dlužník tvrdí 7 věřitelů s nezajištěnými pohledávkami ve výši 346.883,-Kč a se zajištěnými ve výši 82.000,-Kč. Uvádí, že tyto závazky jsou po splatnosti více jak 30 dnů a není schopen je plnit po dobu delší než 3 měsíce. Údaje o splatnosti těchto závazků dlužník neuvádí. Jako jediné přílohy dlužník přiložil seznam majetku a seznam závazků. Splatnost závazků nevyplývá ani z těchto příloh. Pokud jde o tvrzení dlužníka v návrhu, ty jsou zcela nedostačující, neboť z nich nelze mít za osvědčené, že dlužník má skutečně dluhy nejméně 30 dnů po splatnosti. Splatnost závazků tedy nelze mít za osvědčenou a soud nemá za osvědčené, že dlužník je v úpadku. To samo o sobě postačuje k tomu, aby byl návrh pro takové vady odmítnut. Soud také podotýká, že dlužník nedoložil ani všechny podstatné přílohy, které jsou zcela jasně popsány v bodě 21 insolvenčního návrhu jako jsou např. doklady o dlužníkových příjmech za poslední tři roky, výpis z rejstříku trestů a listiny, které prokazují tvrzené skutečnosti. Z návrhu však jednoznačně vyplývá, že dlužník si je vědom toho, že má závazek vůči věřiteli Cerber a.s. ve výši 82.000,-Kč, který je zajištěn zástavním právem na nemovitostech, tj. orné půdě, která je předmětem výše popsaného exekučního řízení.

Z listin, které navrhovatel doložil k tvrzeným exekucím, tj. usnesení (dražební vyhláška) č.j. 065 EX 02773/05-074 ze dne 18.07.2012, usnesení o odročení dražebního jednání č.j. 065 EX 02773/05-077 ze dne 21.09.2012, usnesení o stanovení termínu dražby č.j. 065 EX 02773/05-288 ze dne 11.09.2015, usnesení o odročení dražebního jednání č.j. 065 EX 02773/05-310 ze dne 29.10.2015 má soud za osvědčené, že navrhovatel se od roku 2012 minimálně 2x snažil zpeněžit nemovitosti v exekuci, avšak dražba musela být odročena na neurčito, neboť dlužník těsně před dnem konání dražby (v případě třetího insolvenčního řízení v den konání dražby) podal insolvenční návrh.

Na základě výše uvedených zjištění má soud za to, že dlužník se insolvenčním návrhem již podruhé spíše snaží oddálit exekuci, než poctivým způsobem řešit svůj úpadek oddlužením. Je to zřejmé jednak z toho, že dlužníkův druhý návrh obsahuje podstatnou vadu, neboť z něj nelze dovodit úpadek a pokud jde o přílohy, dlužník s výjimkou seznamu závazků a majetku žádné nedoložil, a to i přesto, že v bodě 21 návrhu jsou tyto přílohy zcela jasně popsány.

Za daného stavu soud s odkazem na důvodovou zprávu k zákonu č. 334/2012 Sb. a rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.07.2013, č.j. 3 VSOL 355/2013-A19 dospěl k závěru, že návrhu na vydání předběžného opatření lze vyhovět. Rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření, kterým z důvodů hodných zvláštního zřetele omezí některý z účinků zahájení insolvenčního řízení, je jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob. Může jít o záměr sledovaný samotným dlužníkem nebo jiným insolvenčním věřitelem. Právě v chování dlužníka, který dvěma insolvenčními návrhy podanými v době těsně před nařízenou dražbou nemovitostí, spatřuje soud důvody hodné zvláštního zřetele, pro které způsobem stanoveným v předběžném opatření omezil účinky zakotvené v ust. § 109 odst.l písm.c) IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu osudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 24.11.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně