KSOS 14 INS 26741/2016-A5
Č.j. KSOS 14 INS 26741/2016-A5

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO 47159367, se sídlem Polanecká 43/8, 721 00 Ostrava-Svinov, o návrhu JUDr. Vlastimila Porostlého, soudního exekutora Exekutorského úřadu Ostrava, na vydání předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Vlastimilu Porostlému, Exekutorský úřad Ostrava, Stojanovo nám. 7/873, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí povinného Miroslava anonymizovano , r anonymizovano , IČO: 47159367, Polanecká 43/8, 721 00 Ostrava- Svinov, vedenou pod sp.zn. 069 EX 2956/13, a to s tím omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 23.11.2016 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dlužník se svým návrhem nespojil návrh na povolení oddlužení ani neuvedl, jak má být řešen jeho úpadek.

Dne 24.11.2016 došel soudu návrh shora uvedeného soudního exekutora (dále též exekutor ) na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ). Exekutor navrhl, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že se exekutorovi umožňuje provést již zahájenou exekuci vedenou pod sp.zn. 069 EX 2956/13, resp. pokud insolvenční soud dospěje k závěru, že je namístě nařídit předběžné opatření s omezením (že výtěžek zpeněžení po dobu insolvenčního řízení je k dispozici v tomto řízení), tak aby předběžné opatření nařídil s tímto omezením. Svůj návrh odůvodnil exekutor především tím, že proti dlužníkovi jako povinnému vede exekuci, v rámci které dne 17.10.2016 nařídil na den 24.11.2016 dražbu nemovitých věcí dlužníka. Jelikož však dlužník dne 23.11.2016 ve 14:24 podal insolvenční návrh, musel by exekutor v důsledku překážky uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ dražbu odročit. Ze strany dlužníka jde přitom dle exekutora zcela jednoznačně o obstrukční insolvenční návrh, jehož jediným účelem je snaha isir.justi ce.cz dlužníka zamezit prodeji jeho majetku v exekuci. V této souvislosti exekutor poukázal na skutečnost, že dlužník podal insolvenční návrh dříve již 3x (vedený u zdejšího soudu pod sp.zn. KSOS 14 INS 7146/2015, KSOS 14 INS 656/2016 a KSOS 14 INS 14362/2016), a to rovněž bezprostředně před termínem dražby. Z návrhu exekutora plyne, že první dražební jednání se mělo konat dne 19.03.2015 v 10:00 hod, dlužník insolvenční návrh podal dne 18.03.2015 v 15:03 hod. Další dražební jednání bylo tedy nařízeno na 14.01.2016 ve 13:00 hod, dlužník však dne 13.01.2016 v 13:58 podal další insolvenční návrh. Dražební jednání bylo tedy odročeno na 16.06.2016 ve 14:00 hod, kdy však dlužník dne 15.06.2016 ve 14:41 opětovně podal insolvenční návrh. Exekutor tak již dříve musel dražbu několikrát odročit, nicméně insolvenční řízení dlužníka bylo vždy ukončeno, a to z důvodu na straně dlužníka (nesplnění uložení povinnosti doplnit insolvenční návrh, zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení). Tímto postupem se dlužníkovi podařilo dle exekutora oddálit zpeněžení svého majetku již o více než jeden rok.

Z insolvenčního rejstříku a z listin předložených exekutorem soud zjistil, že JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava vede proti dlužníkovi jako povinnému exekuci k vymožení pohledávky oprávněného Finanční úřad Ostrava III ve výši 80.290,-Kč s příslušenstvím, kdy exekutor eviduje další přihlášené pohledávky v celkové výši cca 3.421.490,12 Kč. V rámci této exekuce vedené exekutorem pod sp.zn. 069 EX 2956/13 byla dne 04.02.2015 nařízena na den 19.03.2015 dražba nemovitých věcí dlužníka v k.ú. Svinov, LV č. 391 a 2215. Dne 30.11.2015 byla dražba přesunuta na 14.01.2016. Dne 16.05.2016 byla opětovně nařízena dražba, která se měla konat 16.06.2016, avšak předmětem dražby nakonec byl pouze pozemek p.č. 1942/38 v k.ú. Svinov, LV č. 391. Dne 17.10.2016 byla dražba přesunuta na 24.11.2016. Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že dlužník v minulosti podal již 3 insolvenční návrhy, které byly soudu doručeny vždy den před konáním výše uvedených dražeb. Všechna 3 dřívější insolvenční řízení dlužníka (sp.zn. KSOS 14 INS 7146/2015, KSOS 14 INS 656/2016 a KSOS 14 INS 14362/2016) byla skončena z důvodů na straně dlužníka (tj. zastavena pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, resp. odmítnuta pro neodstraněné vady insolvenčního návrhu). Nový insolvenční návrh dlužníka je víceméně totožný s jeho dřívějšími insolvenčními návrhy (je v něm např. uvedena stejná výše všech závazků dlužníka, je k němu připojen stejný seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců apod.). O nynějším insolvenčním návrhu dlužníka dosud nebylo rozhodnuto.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je se zahájením insolvenčního řízení spojen ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním dospěl insolvenční soud k závěru, že jsou zde dány důvody zvláštního zřetele hodné ve smyslu ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, a proto předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení. Je totiž jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu je pouze snaha dlužníka obstruovat exekuční řízení, zamezit prodeji svého majetku a v neposlední řadě zneužívání práva. Dlužník totiž opakovaně podal insolvenční návrh krátce před termínem exekuční dražby svého majetku, přičemž předchozí insolvenční řízení jeho zaviněním (pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, resp. pro neodstranění vad insolvenčního návrhu) skončila nemeritorně, tedy bez toho, že by bylo věcně rozhodnuto o tom, zda dlužník je či není v úpadku. To vše je v rozporu se základními zásadami insolvenčního řízení (viz např. ust. § 5 písm. a/ IZ). Nařízení předběžného opatření přitom v souladu s návětím ust. § 82 odst. 2 IZ předchází rozhodnutí o insolvenčním návrhu, a dále není dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ v rozporu se společným zájmem věřitelů, jelikož soud předběžné opatření nařídil s omezením, aby výtěžek exekuce dosažený zpeněžením byl po dobu nyní probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Účinky usnesení insolvenčního soudu o předběžném opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Doručení takového usnesení zvláštním způsobem má význam (jen) pro počátek běhu lhůty k podání (řádného) opravného prostředku (v podrobnostech viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.2015 sp.zn. 29 Cdo 2233/2015 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod R 59/2016).

V Ostravě dne 24.11.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Lukáš Mareš samosoudce