KSOS 14 INS 2470/2014-B17
Č.j. KSOS 14 INS 2470/2014-B17

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka : Kateřina anonymizovano , anonymizovano , bytem Kasární 1473/6, 710 00 Ostrava -Slezská Ostrava

takto:

Výrok III. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.10.2015, č.j. KSOS 14 INS 2470/2014-B-6, ve znění usnesení ze dne 5.12.2016 č.j. KSOS 14 INS 2470/2014-B-11, se v části týkající se výše prováděných srážek mění tak, že nově zní:

Soud ukládá insolvenčnímu správci: JUDr. Kateřina Danielová, IČO 71447857, se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava, -aby z částky sražené plátcem mzdy z příjmu dlužníka provedl srážku ve výši 6.000 Kč a z této částky: 1. si ponechal vždy zálohu na odměnu a náhradu svých hotových výdajů ve výši 900 Kč měsíčně, případně navýšenou o daň z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen odvést podle zvláštního právního předpisu, je-li jejím plátcem, 2. uhradil pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, 3. zbývající částku vyplatil nezajištěným věřitelům, a to poprvé v termínu do 30.06.2017, nadále pak vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, v poměru uvedeném již v původním znění výroku III. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.10.2015, č.j. KSOS 14 INS 2470/2014-B-6 -a aby částku odpovídající rozdílu mezi částkou sraženou plátcem mzdy z příjmu dlužníka a částkou 6.000 Kč vyplatil dlužníkovi.

V případě, že částka sražená plátcem mzdy dlužníka bude nižší než 6.000 Kč, insolvenční správce se sraženou částkou naloží dle bodu 1.-3. tohoto usnesení a dlužníkovi nevyplatí žádnou částku.

Odůvodnění :

Usnesením ze dne 20. 10. 2015, č.j.-B-6, schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a na dobu 5 let určil poměr uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Usnesením ze dne 5.12.2016, č.j. KSOS isir.justi ce.cz

14 INS 2470/2014-B-11, byl výrok II. tohoto usnesení změněn v tom smyslu, že dlužník je nyní zaměstnán na dobu neurčitou pouze u jednoho zaměstnavatele a tím je Magistrát města Ostravy, který provádí srážky z příjmu dlužníka.

Podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 5.5.2017 (č.l. B-13 insolvenčního spisu) navrhl dlužník snížení stanovených splátek na 4.726 Kč měsíčně a ponechání vyšší než nezabavitelné částky s odůvodněním, že v případě ponechání vyšší než nezabavitelné částky nebudou věřitelé zkráceni, neboť jejich pohledávky budou uspokojeny v míře 100 %. Dlužník poukázal současně na skutečnost, že v mezidobí od schválení oddlužení získal zaměstnání na dobu neurčitou v Ostravě, přičemž nyní bydlí u svého bratra ve Veřovicích vzdálených 50 km od Ostravy, což s sebou nese značné časové i finanční náklady na dojíždění do zaměstnání, navíc bydlení u bratra je z dlouhodobého hlediska neudržitelná situace. Dlužník má proto zájem získat do nájmu obecní byt v Ostravě, s čímž je na jedné straně spojeno placení nájemného ve výši 9.000 Kč měsíčně, na druhé straně by došlo k významnému snížení nákladů na cestu do zaměstnání na částku 500 Kč měsíčně. Insolvenční správce s žádostí dlužníka souhlasil a navrhl, aby jí bylo vyhověno (č.l. B-16).

Z jednotlivých zpráv insolvenčního správce (o činnosti a o plnění oddlužení) soud zjistil, že v době schválení oddlužení měl dlužník několik plátců příjmů, přičemž očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů činilo 32,50 % jejich pohledávek. Od 1.8.2016 začal být dlužník zaměstnán již jen u 1 zaměstnavatele, a to u Magistrátu města Ostravy, přičemž došlo k významnému zvýšení jeho příjmu, který v průměru činí 17.457,75 Kč měsíčně v čistém (počítáno z příjmů vyplacených dlužníkovi v lednu-dubnu r. 2017). Podle stavu na konci dubna r. 2017 (tj. na konci 18. měsíce splátkového kalendáře) byli nezajištění věřitelé uspokojeni v rozsahu 27,70 % jejich pohledávek, když obdrželi již 58.509 Kč z celkové částky zjištěných pohledávek 211.241,69 Kč. Výše srážené částky se v r. 2017 pohybuje kolem 9.000 Kč měsíčně. Při srážkách ve výši 9.000 Kč měšíčně by byli nezajištění věřitelé uspokojeni v rozsahu 100 % svých pohledávek v 38. měsíci splátkového kalendáře (/zjištěných 211.241,69 Kč-dosud zaplacených 58.509 Kč/ : /srážka 9.000 Kč-záloha na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce 1.089 Kč/ = 19,31 měsíců + 18 již uplynulých měsíců splátkového kalendáře).

Podle ust. § 407 odst. 3 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění před novelou č. 64/2017 Sb. (dále jen IZ ), insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ tím není dotčeno.

S ohledem na vše výše uvedené soud dospěl k závěru, že ve srovnání se stavem, který zde byl v době schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, došlo ke změně okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, přičemž tato změna je podstatná. V důsledku poměrně výrazného zvýšení příjmu dlužníka totiž na jedné straně činí aktuální očekávaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 100 % (oproti původním 32,50 %), na druhé straně je však dlužník konfrontován s nutností zajistit si v blízké době bydlení v Ostravě, aby si mohl zachovat zaměstnání v Ostravě jako aktuálně jediný zdroj příjmů, ze kterého jsou prováděny srážky do splátkového kalendáře.

Soud tedy v souladu s ust. § 407 odst. 3 věty první IZ dlužníkovu návrhu na snížení splátek vyhověl, a to při současném zohlednění požadavku, aby nezajištění věřitelé byli spolehlivě uspokojeni v rozsahu 100 % svých pohledávek (i v případě nějakých výpadků v příjmech dlužníka). Takové rozhodnutí je i v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. a) IZ, podle kterého musí být insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Dlužníkovi toto rozhodnutí umožní udržet si svůj socioekonomický status, což je též hodnota, k jejímuž naplnění je určen institut oddlužení, a současně ho v souladu se společným zájmem věřitelů motivuje k tomu, aby dosahoval takových příjmů, ze kterých bude možno provádět srážku alespoň ve výši 6.000 Kč měsíčně.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 74 odst. 1 IZ); dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje zvláštním způsobem (§ 75 IZ).

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 in fine IZ). Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 26.5.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Lukáš Mareš samosoudce