KSOS 14 INS 24594/2014-P47-4
Číslo jednací: KSOS 14 INS 24594/2014-P47-4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Libuší Mušálkovou v insolvenční věci dlužníka CS Data, s.r.o., IČ 61973629, Výstavní 1377/44, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, o přihlášce pohledávky č. 47 věřitele č. 45-AutoCont IPC a.s., IČO 25872613, Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

takto :

I. Přihláška pohledávky č. 47 věřitele č. 45-AutoCont IPC a.s., IČO 25872613, Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava s e ve výši 52.877,87 Kč o d m í t á.

II. Právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele č. 45-AutoCont IPC a.s., IČO 25872613, Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava, v insolvenčním řízení.

Odůvodnění :

Podáním doručeným soudu dne 05.03.2014 přihlásil věřitel č. 45 svou nevykonatelnou pohledávku ve výši 52.877,87 Kč za dlužníkem.

Na přezkumném jednání, konaném dne 11.6.2015 byla pohledávka věřitele č. 45 popřena insolvenčním správcem v celém rozsahu.

V souladu s ust. § 197 odst. 2 a § 198 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), vyzval insolvenční správce podáním ze dne 17.06.2015 věřitele, jehož pohledávka byla popřena, aby uplatnil své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu. Lhůta k podání žaloby činí 30 dní ode dne konání přezkumného jednání, nekončí však dříve než 15 dní po doručení výzvy k podání žaloby. Přezkumné jednání se konalo 11.6.2015, výzva byla věřiteli č. 45 doručena 19.06.2015, posledním dnem k podání žaloby tak bylo pondělí, 13.07.2015.

Dle ust. § 185 IZ, věta před středníkem, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je isir.justi ce.cz odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci.

Žaloba na určení popřené pohledávky nebyla ve stanovené lhůtě podána, k pohledávce popřené co do pravosti se proto nepřihlíží (§ 198 odst. 1, věta třetí IZ). Z tohoto důvodu vydal insolvenční soud v souladu s ust. § 185 IZ usnesení, jímž se přihláška pohledávky odmítá.

Účast věřitele č. 45 s přihláškou pohledávky č. 47 tak v tomto insolvenčním řízení zcela končí.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Odvolání může podat jen věřitel, o odmítnutí jehož přihlášky pohledávky rozhodl insolvenční soud tímto usnesením (§ 185 IZ).

V Ostravě dne 2.6.2016

Za správnost vyhotovení: Libuše Mušálková, v.r. Lukáš Mareš vyšší soudní úřednice

IVO2a