KSOS 14 INS 24476/2012-P3-10
Číslo jednací: KSOS 14 INS 24476/2012-P3-10

Us ne s e ní

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Eva anonymizovano , anonymizovano , Lužická 1724/33, 741 01 Nový Jičín, o přihlášce věřitele č. 3-Matco, s.r.o., IČ 26425033, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 05.09.2013 č.j. 14 INS 24476/2012-P3-8 s e z r u š u j e .

Od ůvo d ně n í:

Vyšší soudní úřednice usnesením, citovaným ve výroku tohoto usnesení odmítla pohledávku věřitele č. 3-Matco, s.r.o., IČ: 26425033, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 v částce 9.264,-Kč a v této částce zároveň ukončila účast tohoto věřitele v řízení s tím, že v řízení zůstává s pohledávkou ve výši 65.791,53 Kč. Usnesení odůvodnila tím, že pohledávka ve výši 9.264,-Kč byla popřena u přezkumného jednání dne 06.05.2013 insolvenčním správcem a věřitel č. 3 nepodal o popřené pohledávce žalobu.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 3 včas odvolání, ve kterém namítal, že žaloba byla podána ve lhůtě do datové schránky soudu dne 22.05.2013 jako součást podání Doložení listiny k přihlášce do insolvence . Z tohoto podání soud zjistil, že skutečně její součástí byla žaloba, která byla spolu s tímto podáním prvně spojena a obojí bylo doručeno do datové schránky soudu dne 22.05.2013, tedy ve lhůtě do 30-ti dnů od přezkumného jednání.

Soud prvního stupně proto dle § 95 IZ autoremedurou rozhodnutí vyšší soudní úřednice zrušil.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 31.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová Táňa Kajzarová samosoudkyně