KSOS 14 INS 24200/2011-B14
KSOS 14 INS 24200/2011-B14

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Zdenka anonymizovano , anonymizovano , Okružní 227, 789 91 Štíty; korespondenční adresa : Denisova 314/5, 779 00 Olomouc

takto:

Soud m ě n í znění výroku II. a III. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.07.2012, č.j.: KSOS 14 INS 24200/2011-B4, a to následujícím způsobem :

II. Soud ukládá plátci příjmu dlužníka, tj. MW-DIAS, a.s., IČ: 25368907, Těrlicko- Horní Těrlicko 443, PSČ 735 42 a České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, aby po doručení tohoto usnesení bez ohledu na jeho právní moc, zasílali celý příjem náležející dlužníku k rukám insolvenčního správce Ing. Marku Třískovi, Okružní 20, 787 01 Šumperk.

Soud dále ukládá plátci důchodu, aby po dobu trvání splátkového kalendáře zasílal insolvenčnímu správci oznámení o změnách výše důchodu vypláceného dlužníkovi.

Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.).

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci Ing. Marku Třískovi, aby z příjmu dlužníka vypočetl jeho nezabavitelnou částku, tuto mu vyplatil a ze zbylé částky : 1. si ponechal částku ve výši 900,--Kč, navýšenou o DPH, je-li insolvenční správce jeho plátcem [odměna insolvenčního správce je 750,--Kč a 150,--Kč je na náhradu hotových výdajů, to vše dle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) zvýšeno o DPH] jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů, 2. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a 3. zbývající částku vyplatil nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům v poměru stanoveném ve výše citovaném usnesení.

Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

Ostatní výroky usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.07.2012, č.j.: KSOS 14 INS 24200/2011-B4 zůstávají beze změny.

Odůvodnění :

Na základě insolvenčního návrhu dlužníka bylo dne 12.07.2012 vydáno usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře v souladu s ust. § 402 odst. 4 IZ. Jelikož soud neshledal důvody, které by dle ust. § 405 IZ bránily schválení oddlužení, rozhodl o schválení přijatého způsobu oddlužení. Na základě tohoto rozhodnutí vydal soud usnesení, v němž stanovil poměr uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů.

Podáním došlým soudu dne 15.01.2016 oznámil insolvenční správce, že dlužníku byl přiznán starobní důchod s tím, že u dlužníka tak nově dochází k souběhu dvou příjmů. Současně insolvenční správce požádal o změnu usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, ve kterém nově uloží oběma plátcům příjmu, aby insolvenčnímu správci zasílali každý měsíc celý příjem dlužníka.

Jelikož má dlužník příjem od více plátců, uložil soud plátcům příjmu, aby jej v celé výši zasílali k rukám insolvenčního správce, který z něj bude počítat nezabavitelnou částku náležející dlužníku a jednotlivé splátky pro nezajištěné věřitele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ostravě 19.1.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Lukáš Mareš samosoudkyně