KSOS 14 INS 23960/2013-A6
Číslo jednací: KSOS 14 INS 23960/2013-A6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Lichnov 480, PSČ 742 75, o návrhu Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Lichnov 480, PSČ 742 75, zast. JUDr. Petrem Holubem, advokátem se sídlem Nový Jičín, Jugoslávská 1809/23, PSČ 741 01, na vydání předběžného opatření,

takto:

I. N a ř i z u j e s e předběžné opatření, kterým se soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, Exekutorský úřad Přerov, umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 103 Ex 31732/11 s omezením, že výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného Josefa Jahody, anonymizovano , bytem Lichnov 480, PSČ 742 75, a to rod. domu č. p. 480 na pozemku parc. č. St. 702 a pozemků parc. č. St. 702, č. 201/8 a č. 201/9, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 699 pro obec Lichnov, k. ú. Lichnov u Nového Jičína, bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 INS 23960/2013, k dispozici v tomto řízení.

II. Soud u k l á d á navrhovatelce, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků 1 000,--Kč, a to v kolcích nebo na účet soudu č. 3703- 4123761/0710, KS 1148, VS 4802396013. .

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 21.08.2013, který byl soudu doručen dne 28.8.2013. Dlužník v návrhu uvedl, že má dva peněžité závazky, které jsou už déle než rok po splatnosti a které není schopen splácet. Výše závazků činí 1 672 270,--Kč. Probíhá exekuční řízení, ve kterém je nařízena dražba jeho domu. Dále uvedl, že jeho průměrný čistý měsíční příjem činí 20 500,--Kč. Vyživovací povinnost nemá. Prodejem domu je schopen požadované částky uhradit. Během pětiletého splátkového kalendáře je schopen splatit 36,74 %, příp. 37,41 % svých závazků. Dlužník nenavrhl způsob oddlužení. Seznam majetku, závazků a zaměstnanců nebyl předložen.

Ve věci nebylo dosud rozhodnuto.

Dne 02.09.2013 došel soudu návrh Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Lichnov 480, PSČ 742 75, na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2, písm. b) insolvenčního zákona, kterým bude určeno, že insolvenční návrh dlužníka nemá účinky stanovené v ust. § 109 odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona a probíhající insolvenční řízení nezpůsobuje překážku pro řádné pokračování v exekučním řízení, které na majetek dlužníka vede prodejem jeho nemovitostí v k.ú. Lichnov (dům č. p. 480 na pozemku č. St. 702 a pozemky č. St. 702, č. 201/8 a č. 201/9) soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána pod sp. zn. 103 Ex 31732/11. Navrhovatelka návrh odůvodnila tím, že dlužník doručil soudu insolvenční návrh několik hodin před zahájením elektronické dražby, která byla nařízena na den 28.08.2013 ve 13.00 hod. v rámci exekuce prodejem nemovitostí, kterou vede exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 Ex 31732/11. Jedná se o opakovaný insolvenční návrh dlužníka, který sleduje čistě obstrukční cíl, a to zmaření nařízené dražby na jeho majetek. Dlužník tuto exekuci-dražbu, která byla nařízena na 21.11.2012, zmařil již v roce 2012, a to podáním insolvenčního návrhu ze dne 16.11.2012. Insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSOS 14 INS 28612/2012 bylo zastaveno pro procesní pasivitu dlužníka. V daném případě tedy nelze již podruhé pokračovat v dražbě majetku dlužníka. Pohledávky navrhovatelky i druhého věřitele ČR-Okresního soudu v Novém Jičíně jsou vykonatelné, pohledávka navrhovatelky je navíc zajištěna zástavním právem váznoucím na předmětných nemovitostech. Nařízením navrhovaného předběžného opatření nemůže dojít k poškození ostatních věřitelů, poněvadž po uspokojení zajištěné pohledávky navrhovatelky zůstanou dlužníkovi dluhy, které je schopen uhradit ze svého příjmu.

Navrhovatelka návrh doložila listinami-usneseními soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov ze dne 21.11.2012 č. j. 103 Ex 31732/11-63 a ze dne 28.08.2013 č. j. 103 Ex 31732/11-70. Usnesením ze dne 21.11.2012 soudní exekutor rozhodl v exekuční věci 103 Ex 31732/11 navrhovatelky jako oprávněné a dlužníka jako povinného o vymožení pohledávky ve výši 1 248 000,--Kč s přísl. o odročení dražby výše uvedených nemovitostí nařízené usnesením ze dne 26.09.2012 na neurčito s odůvodněním, že proti povinnému bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 28.08.2013 soudní exekutor rozhodl v téže věci o odročení dražby předmětných nemovitostí nařízené usnesením ze dne 04.07.2013 opět na neurčito, s odůvodněním, že proti povinnému bylo zahájeno insolvenční řízení.

Z obsahu spisu, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 28612/2012 vyplývá, že dlužník Josef anonymizovano se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku již návrhem ze dne 16.11.2012, doručeným soudu dne 16.11.2012. I tento insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu dlužník tvrdil tytéž skutečnosti, jako ve svém návrhu ze dne 21.08.2013 s tím, že výše jeho závazků činila 1 325 944,--Kč. Na rozdíl od návrhu ze dne 21.08.2013 předložil seznam majetku, závazků a zaměstnanců a jako způsob oddlužení navrhl splátkový kalendář. K návrhu přiložil také dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitostí ze dne 26.09.2012, ze které vyplývá, že elektronická dražba nemovitostí nařízená soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou měla být zahájena 21.11.2012 ve 13.00 hod. Usnesením soudu ze dne 06.12.2012 č. j. KSOS 14 INS 28612/2012-A5 byl dlužník vyzván k doplnění insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení tak, že předloží soudu znalecký posudek, kterým bude stanovena tržní cena nemovitostí v jeho vlastnictví. Současně byl poučen, že nebude-li návrh ve stanovené lhůtě řádně doplněn a soud nebude moci pro tento nedostatek pokračovat v řízení, návrh na povolení oddlužení podle ust. § 393 odst. 3 insolvenčního zákona odmítne a současně rozhodne o řešení úpadku konkursem. Dlužník návrh v určené lhůtě ani později nedoplnil. Usnesením soudu ze dne 01.03.2013 č. j. KSOS 14 INS 28612/2012-A7 byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,--Kč. Soud uzavřel, že povolení oddlužení, jehož se dlužník domáhal, není v daném případě možné, neboť dlužník nedoplnil návrh na povolení oddlužení a jediným možným způsobem řešení jeho úpadku je tudíž konkurs. Zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení je nezbytné. Dlužník zálohu nezaplatil a soud usnesením ze dne 09.05.2013, č. j. KSOS 14 INS 28612/2012-A9 řízení pro její nezaplavení zastavil. Usnesení nabylo právní moci dne 04.06.2013.

Podle ust. § 109 odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle ust. § 82 odst. 2, písm. b) insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1, písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb. byly do ust. § 82 doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření. Insolvenční soud má možnost z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ust. § 109 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Insolvenčnímu soudu se přiznává možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního k dispozici v tomto řízení).

Z výše uvedeného vyplývá, že důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ust. § 109 odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona, mohou spočívat v takovém chování dlužníka, které svědčí o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil.

V daném případě dlužník svůj první insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení ze dne 16.11.2012 podal u Krajského soudu v Ostravě dne 16.11.2012, tzn. několik dnů předtím, než měla být uskutečněna elektronická dražba nemovitostí v jeho vlastnictví, která byla usnesením soudního exekutora ze dne 26.09.2012 nařízena na den 21.11.2012. Insolvenční řízení bylo zastaveno poté, co dlužník neuhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení, jejíž zaplacení mu bylo uloženo poté, co neplnil výzvu soudu k doplnění insolvenčního návrhu. Další, obsahově téměř totožný, nicméně opět vadný (chybějící seznam majetku, závazků a zaměstnanců) insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužník podal u soudu dne 28.08.2013, tzn. bezprostředně před konáním další elektronické dražby jeho nemovitostí, která měla proběhnout téhož dne.

S ohledem na časovou posloupnost jednotlivých úkonů dlužníka a jeho chování v prvním insolvenčním řízení je zřejmé, že dlužník svůj insolvenční návrh nemíní vážně a podal jej jen proto, aby zabránil provedení exekuce (obavy z exekuce ostatně v obou návrzích i vyjádřil).

Soud vzhledem k výše uvedeným skutečnostem návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl. Provedení exekuce v daném případě neodporuje společnému zájmu věřitelů.

Povinnost zaplatit soudní poplatek za podání návrhu na nařízení předběžného opatření soud navrhovatelce uložil podle ust. § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v platném znění.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy jim bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona).

Předběžné opatření nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 09.09.2013

Za správnost vyhotovení JUDr. Kateřina Holešovská, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně