KSOS 14 INS 23084/2014-B29
Číslo jednací: KSOS 14 INS 23084/2014-B29

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka 1) Libor anonymizovano , anonymizovano , a 2) Dana anonymizovano , nar. 21.10.1969, oba bytem 739 14 Ostravice 560

takto :

Soud m ě n í znění výroku III. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.01.2015, č.j.: KSOS 14 INS 23084/2014-B13, a to následujícím způsobem :

I. Soud ukládá plátcům příjmu dlužníka 2):

1) THERMA FM, s.r.o., IČ 25392221, č.p. 235, 739 11 Pržno 2) Motor Lučina spol. s r.o., Jamnická 116, 738 01 Staré Město, IČ 25367625, aby od doručení tohoto usnesení mzdu či jiný příjem, na který má dlužník nárok, nevypláceli dlužníkovi, ale celou mzdu či jiný příjem dlužníka vyplatili insolvenčnímu správci Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M., Horní 2a/1433, 736 01 Havířov-Město.

Soud dále ukládá plátci mzdy či jiného příjmu dlužníka 2), aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.).

Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 3 dnů sdělil všem plátcům příjmů dlužníka číslo účtu, na který mají být zasílány příjmy dlužníka. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý měsíc z částek sražených dlužníkovi vypočetl částku odpovídající základní částce, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, a tuto částku vyplatil dlužníkovi 2), vždy do 3 dnů od jejich obdržení od plátců.

V ostatním zůstává usnesení-B13 ze dne 20.1.2015 beze změn. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B13 ze dne 20.1.2015 schválil Krajský soud v Ostravě oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Ve výroku č. III. soud uložil plátci mzdy, aby po doručení tohoto usnesení bez ohledu na jeho právní moc, zasílal celý příjem dlužníka přímo insolvenční správkyni.

Podáním doručeným soudu dne 29.08.2016 insolvenční správce sdělil, že dlužník 2) uzavřel dohodu o provedení práce se společností Motor Lučina spol. s r.o., přičemž je i nadále zaměstnán u zaměstnavatele THERMA FM, s.r.o. Dlužník tak má dva příjmy. Přiměřenému použití ust. § 298 o.s.ř. odpovídá postup, kdy oba plátci příjmů dlužníka budou vyplácet celé příjmy dlužníka insolvenčnímu správci. Insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (§ 278 o.s.ř.) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužníkovi. Z výše uvedeného důvodu rozhodl insolvenční soud o změně usnesení o schválení oddlužení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ostravě, dne 16.9.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Lukáš Mareš samosoudce

IVO2a