KSOS 14 INS 21446/2015-B10
Číslo jednací: KSOS 14 INS 21446/2015-B10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka Ivana Kochová, rč. 655625/1933, Hornická 1728/7, 737 01 Český Těšín, takto :

Soud m ě n í znění výroku II. a III. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 01.08.2016, č.j.: KSOS 14 INS 21446/2015-B8, a to následujícím způsobem :

II. Soud ukládá plátci příjmu dlužníka, tj. 1. Ergon-sociální podnik, z.s., IČ: 26640899, Vělopolská 243, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín a 2. České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, aby po doručení tohoto usnesení bez ohledu na jeho právní moc, zasílali celý příjem náležející dlužníku k rukám insolvenčního správce : JUDr. Martin Frisch, IČ: 71446699, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov.

Soud dále ukládá plátci důchodu, aby po dobu trvání splátkového kalendáře zasílal insolvenčnímu správci oznámení o změnách výše důchodu vypláceného dlužníkovi.

Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.).

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci JUDr. Martinu Frischovi, aby z příjmu dlužníka vypočetl jeho nezabavitelnou částku, tuto mu vyplatil a ze zbylé částky : 1. si ponechal částku ve výši 900,--Kč, navýšenou o DPH, je-li insolvenční správce jeho plátcem [odměna insolvenčního správce je 750,--Kč a 150,--Kč je na náhradu hotových výdajů, to vše dle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) zvýšeno o DPH] jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů, isir.justi ce.cz

2. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a 3. zbývající částku vyplatil nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům v poměru stanoveném ve výše citovaném usnesení.

Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

Ostatní výroky usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 01.08.2016, č.j.: KSOS 14 INS 21446/2015-B8 zůstávají beze změny.

Odůvodnění :

Na základě insolvenčního návrhu dlužníka bylo dne 01.08.2016 vydáno usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře v souladu s ust. § 402 odst. 4 IZ. Insolvenční soud oddlužení schválil dle ust. § 406 odst. 1 věty první IZ, jelikož neshledal důvody, které by dle ust. § 405 IZ bránily schválení oddlužení. Na základě tohoto rozhodnutí vydal soud usnesení, v němž stanovil poměr uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů.

Podáním došlým soudu dne 18.11.2016 oznámil insolvenční správce, že dlužníku byl přiznán invalidní důchod s tím, že u dlužníka tak nově dochází k souběhu dvou příjmů. Současně insolvenční správce požádal o změnu usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, ve kterém nově uloží oběma plátcům příjmu, aby insolvenčnímu správci zasílali každý měsíc celý příjem dlužníka.

Jelikož má dlužník příjem od více plátců, uložil soud plátcům příjmu, aby jej v celé výši zasílali k rukám insolvenčního správce, který z něj bude počítat nezabavitelnou částku náležející dlužníku a jednotlivé splátky pro nezajištěné věřitele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ostravě dne 01.12.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Táňa Kajzarová samosoudce

IVO2a