KSOS 14 INS 20862/2017-A-12
Číslo jednací: KSOS 14 INS 20862/2017-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Petr Vígh, RČ 900521/5538 bytem Pokrok 1062/25, 734 01 Karviná-Ráj o odvolání dlužníka

takto: I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 12. 2017, č. j. KSOS 14 INS 20862/2017-A-7, se mění tak, že návrh na povolení oddlužení se neodmítá. II. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 12. 2017, č. j. KSOS 14 INS 20862/2017-A-7, se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem dlužníka spojených s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 14. 11. 2017 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 12. 12. 2017 (č. l. A-7 insolvenčního spisu) soud prostřednictvím asistentky soudce odmítl návrh na povolení oddlužení, a to s odůvodněním, že ani přes výzvu soudu ze dne 23. 11. 2017 dlužník nedoložil všechny své příjmy za poslední 3 roky, přičemž o následcích nedoplnění návrhu byl dlužník poučen. Insolvenční soud rovněž zastavil insolvenční řízení s odůvodněním, že dlužník nevlastní žádný majetek, ze kterého by bylo možno uspokojit pohledávky věřitelů v případě prohlášení konkursu. Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání a současně doplnil svůj návrh na povolení oddlužení, když předložil Seznam vyplacených dávek vydaný Úřadem práce za rok 2014, 2016 a leden až duben 2017. Sepisovatel insolvenčního návrhu dále doručil insolvenčnímu soudu svým podáním ze dne 4. 1. 2018 oznámení Úřadu práce o přiznání příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení (vše od ledna 2016) a dále oznámení o přiznání příspěvku na živobytí od listopadu 2016. Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vyšších soudních úřednících), lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Dle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o soudech a soudcích ), v platném znění, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Štěpánová. isir.justi ce.cz zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků. S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že dlužník řádně doplnil svůj návrh na povolení oddlužení, a proto soud rozhodnutí asistentky soudce dle ust. § 9 odst. 1 věty druhé zákona o vyšších soudních úřednících přiměřeně užitého dle ust. § 36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích, změnil tak, že návrh na povolení oddlužení se neodmítá. S ohledem na to, že soud nepostupuje podle ust. § 396 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), soud změnil rozhodnutí asistentky soudce tak, že insolvenční řízení se nezastavuje. Otázkou, zda jsou splněny podmínky pro povolení oddlužení (tj. v daném případě zejména zkoumání podmínky, zda dlužníkovy příjmy postačují k uspokojení 30% pohledávek ) se bude soud zabývat po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Dlužníku se usnesení doručuje zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ, § 75 IZ).

Ostrava 15. ledna 2018

JUDr. Pavla Tomalová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Štěpánová.