KSOS 14 INS 2056/2009-B19
KSOS 14 INS 2056/2009-B19

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka : Ladislav Hawlasek, rč.: 580524/0100, Hornická 802, 735 43 Albrechtice

takto:

I. Soud m ě n í výrok III. usnesení ze dne 23.07.2009, č.j.: KSOS 14 INS 2056/2009-B10 a to tak, že ukládá dlužníku, aby po dobu trvání účinků schválení oddlužení vždy k 1. dni v měsíci vyplácel z prostředků určených k uspokojení pohledávek insolvenčnímu správci Mgr. Petru Vysoudilovi, Matiční 730/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 900,-Kč měsíčně navýšenou o daň z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen odvést podle zvláštního právního předpisu.

II. Ostatní výroky usnesení ze dne 23.07.2009, č.j.-B10 ve znění usnesení ze dne 17.09.2010, č.j.:-B17 zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Dne 23.07.2009 bylo usnesením č.j.-B10 schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ve výroku III. tohoto usnesení uložil soud dlužníku, aby insolvenčnímu správci vyplácel zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 900,-Kč, tj. 750,-Kč záloha na odměnu, 150,-Kč záloha na náhradu hotových výdajů.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 21.09.2010 sdělil insolvenční správce, že se stal plátcem DPH a založil do spisu Osvědčení o registraci plátce DPH.

Z tohoto důvodu rozhodl insolvenční soud tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 13.01.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Monika Chalanová samosoudkyně