KSOS 14 INS 2029/2010-A13
Č.j. KSOS 14 INS 2029/2010-A13

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Mickiewiczova 549/1, 736 01 Havířov-Město, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 14 INS 2029/2010-A9 ze dne 15.6.2010 s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 2.3.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením zdejšího soudu č.j. KSOS 14 INS 2029/2010-A6 ze dne 8.4.2010 bylo dlužníku uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to ve lhůtě sedmi dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Jelikož záloha nebyla ve stanovené lhůtě dlužníkem zaplacena, zdejší soud usnesením č.j. KSOS 14 INS 2029/2010-A9 ze dne 15.6.2010 insolvenční řízení zastavil dle ust. § 108 odst. 3 IZ.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník dne 22.6.2010 odvolání, ve kterém uvedl, že požadovanou zálohu dne 15.6.2010 zaplatil a domáhal se zrušení shora uvedeného usnesení o zastavení insolvenčního řízení.

Dle sdělení účtárny Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.6.2010 byla záloha na náklady insolvenčního řízení dne 15.6.2010 zaplacena.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud tedy s ohledem na shora uvedené skutečnosti rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Ostravě dne 29.7.2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Tereza Mrázková samosoudkyně