KSOS 14 INS 19493/2014-B15
KSOS 14 INS 19493/2014-B15

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: 1) František Lapčík, rč. 450812/414, IČ: 47181397, Hliník 81/12, 750 02 Bochoř a 2) Marie Lapčíková, rč. 536006/237, Hliník 81/12, 750 02 Bochoř, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o v o l u j e Jiřímu Lapčíkovi, rč. 741213/5676, Bochoř 81/12, 750 02 Bochoř nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka 1) František Lapčík, rč. 450812/414, IČ: 47181397, Hliník 81/12, 750 02 Bochoř a 2) Marie Lapčíková, rč. 536006/237, Hliník 81/12, 750 02 Bochoř, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka 1) a 2) ze dne 22.12.2014-č.l. B1, pod bodem 1.1., a to konkrétně: pozemek parc. č. 630, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 81, rodinný dům, LV 45 k.ú. Bochoř a to pod podmínkou: kupní ceny 790.000,-Kč uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí a nákladů spojených s vkladem do katastru nemovitostí kupujícím

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.02.2015-č.l. A5 spisu, bylo schváleno oddlužení dlužníka Františka Lapčíka a Marie Lapčíkové zpeněžením majetkové podstaty. Do soupisu majetkové podstaty ze dne 22.12.2014-č.l B1 spisu, insolvenční správce sepsal nemovitý majetek.

Podáním doručeným soudu dne 16.11.2015-č.l. B12 spisu, zaslal Jiří Lapčík, syn dlužníků, návrh na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků s odůvodněním, že v domě žije se svými rodiči od narození, mají společně harmonický vztah a rodičům může díky společnému bydlení poskytovat péči. Jiří Lapčík nabídl uhradit kupní cenu ve výši 790.000,-Kč, tedy částku, za kterou byla nemovitost v době podání návrhu inzerována, a rovněž nabídl uhradit daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

Ve vyjádření k tomuto návrhu doručeném soudu dne 23.11.2015-č.l. B14 spisu, insolvenční správce vyjádřil souhlas s tím, aby byla navrhovateli Jiřímu Lapčíkovi udělena výjimka ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty s odůvodněním, že nemovitost dlužníků je nabízena k prodeji od března 2015, docházelo k postupnému snižování nabídkové -2-ceny na současnou, platnou od září 2015 ve výši 790.000,-Kč, na nemovitost proběhla řada prohlídek, bez výrazného zájmu, nabídka navrhovatele odpovídá současné požadované ceně, jinou vážnou nabídku insolvenční správce dosud neobdržel a dlužníci budou moci zůstat ve svém době spolu se svou rodinou.

Soud jako věřitelský orgán, kdy tohoto bylo konstatováno na schůzi věřitelů konané dne 14.01.2015, s udělením výjimky navrhovateli s přihlédnutím k vyjádření insolvenčního správce souhlasí, neboť prodej nemovitostí ve vlastnictví dlužníka osobě blízké není v rozporu se zásadami insolvenčního řízení a je zde aktuálně předpoklad vyšší míry uspokojení věřitelů, když bylo z vyjádření insolvenčního správce zjištěno, že za cenu nabízenou navrhovatelem neprojevil zájem o koupi nikdo další a bylo by proto nutné cenu dále snižovat, čímž by klesalo také uspokojení věřitelů.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k tomu, že osobou dlužníkům blízkou, konkrétně synem dlužníků, bylo soudu navrženo povolení výjimku ze zákazu nabývání majetku, blíže specifikovaného v návrhu, z majetkové podstaty, a že funkci věřitelského orgánu vykonává soud, který s tímto souhlasí, jsou splněny podmínky ust. § 295 IZ, a soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 04.12.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně