KSOS 14 INS 18578/2013-A11
KSOS 14 INS 18578/2013-A11

Usnesení

Kra anonymizovano soud v Ostravě rozhodl samoso anonymizovano JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dluž anonymizovano : Jaromír anonymizovano , anonymizovano , IČ: 68152795, 756 11 Prlov 156

anonymizovano :

Usnesení Kra anonymizovano soudu ze dne 06.08.2013, č.j.: KSOS 14 INS 18578/2013-A5, se m ě n í, a to anonymizovano , že záloha na anonymizovano insolvenčního řízení se n e anonymizovano l á d á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dluž anonymizovano doručeným soudu dne 01.07.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením ze dne 06.08.2013, č.j.:-A5, soud uložil dluž anonymizovano zaplatit zálohu na anonymizovano insolvenčního řízení, neboť dluž anonymizovano návrhu na povolení oddlužení nelze vyhovět anonymizovano dluž anonymizovano má dluhy z pod anonymizovano . Úpa anonymizovano dluž anonymizovano by bylo možno řešit pouze prohlášení anonymizovano na maje anonymizovano dluž anonymizovano .

V odvolání proti citovanému usnesení dluž anonymizovano uvedl, že v usnesení vyjmenované dluhy nepocházejí z pod anonymizovano činnosti vyjma záv anonymizovano vůči Finančnímu úřadu Vsetín ve výši 58.286,-Kč z c anonymizovano souhrnu záv anonymizovano ve výši 528.725,-Kč.

K dotazu soudu sdělil Finanční úřad pro Mora anonymizovano kraj, územní pracoviště Ostrava I, (č.l. A9 spisu), že za dluž anonymizovano eviduje nedopl anonymizovano , a to anonymizovano dle anonymizovano o ochraně lesa v c anonymizovano výši 467.824,29 Kč anonymizovano byly dluž anonymizovano uloženy anonymizovano fyz anonymizovano osobě.

Dle ust. § 9 odst. 1 anonymizovano č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících anonymizovano , ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úřed anonymizovano v obča anonymizovano soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmí anonymizovano anonymizovano proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostře anonymizovano se v anonymizovano nejprve předloží předsedovi senátu anonymizovano o něm v obča anonymizovano a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 30 odst. 3 anonymizovano č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně anonymizovano dalších anonymizovano ( anonymizovano o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací činnost anonymizovano soudu podílejí justiční anonymizovano , asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní anonymizovano . Dle ust. § 116 odst. 2 cit. anonymizovano v době trvání pracovního poměru justičního anonymizovano anonymizovano složil odbornou justiční anonymizovano , anonymizovano -2-justiční anonymizovano anonymizovano soudu svěřené podle zvláštního právního předpisu vyššímu soudnímu úřed anonymizovano .

Dle ust. § 95 insolvenčního anonymizovano rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, prot anonymizovano je odvolání přípustné, může na jeho anonymizovano změnit anonymizovano soud prvního stupně, anonymizovano odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Je anonymizovano většina dluž anonymizovano záv anonymizovano nejsou záv anonymizovano z pod anonymizovano a úpa anonymizovano dluž anonymizovano anonymizovano bude možné řešit oddlužením, insolvenční soud vyhověl odvolání dluž anonymizovano v celém rozsahu a zálohu na anonymizovano insolvenčního řízení neuložil.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené anonymizovano zveřejnění v insolvenčním rejst anonymizovano , dluž anonymizovano se doručuje i zvláštním způsobem (§ 130 odst. 4 IZ).

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Osobou oprávněnou podat odvolání je dluž anonymizovano , a to do 15-ti dnů ode dne anonymizovano mu bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ, § 75 IZ anonymizovano Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Kra anonymizovano soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 21.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová Táňa Kajzarová samoso anonymizovano