KSOS 14 INS 182/2016-B7
č.j.: KSOS 14 INS 182/2016-B7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka: Jan Vydomus, rč. 760513/5274, IČO: 87640929, Butovická 132, 742 13 Studénka-Butovice, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o v o l u j e Marii anonymizovano , anonymizovano , Butovická 397, 742 13 Studénka, nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka: Jan Vydomus, rč. 760513/5274, IČO: 87640929, Butovická 132, 742 13 Studénka-Butovice, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 23.05.2016-č.l. B1 spisu, pod nemovitým majetkem poř. č. 1, 2 a 3 a to konkrétně: pozemek par. č. 199, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, rod. dům, č. p. 132, pozemek par. č. 200, zahrada, pozemek par. č. 201, ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 422, kat. území Butovice, okres Nový Jičín, kat. úřad pro Moravskoslezský kraj, kat. pracoviště Nový Jičín,

a to pod podmínkou: uhrazení kupní ceny nejméně 619.370,-Kč, uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí kupujícím.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.02.2016 (č.l. A7 spisu) byl zjištěn úpadek dlužníka.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.07.2016 (č.l. B3 spisu) bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Do soupisu majetkové podstaty ze dne 23.05.2016-č.l B1 spisu insolvenční správce sepsal mimo jiné nemovitý majetek.

Podáním doručeným soudu dne 27.09.2016 (č.l. B4 spisu) zaslala Marie anonymizovano , matka dlužníka, žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývaní v návrhu specifikovaného majetku s odůvodněním, že předmětné nemovité věci jsou v současné době užívány isir.justi ce.cz -2-dlužníkem a ona má v úmyslu po nabytí vlastnického práva k nim dlužníkovi i nadále umožnit v předmětném rodinném domě bydlet. Dlužník tak nebude nucen zajišťovat si nové bydlení a hradit náklady s tím spojené, jak by tomu bylo s největší pravděpodobností v případě, kdy by předmětné nemovité věci v rámci zpeněžení předmětu zajištění koupila jiná osoba.

Insolvenční správce podáním doručeným soudu dne 05.10.2016 (č.l. B6 spisu) sdělil, že souhlasí s návrhem na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou a k podání doložil rodný list dlužníka, z něhož je zřejmé, že navrhovatelka je skutečně matkou dlužníka a tedy i osobou jemu blízkou.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k tomu, že osobou dlužníkovi blízkou bylo soudu navrženo povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku blíže specifikovaného v návrhu z majetkové podstaty, funkci věřitelského orgánu vykonává soud, který s tímto souhlasí a svůj souhlas vyslovil i insolvenční správce, jsou splněny podmínky ust. § 295 IZ, a soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 13.10.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Táňa Kajzarová samosoudce