KSOS 14 INS 18097/2016-A16
Č.j. KSOS 14 INS 18097/2016-A16

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci insolvenčního dlužníka: Radomír anonymizovano , anonymizovano , IČO 42764335, se sídlem gen. Píky 2916/21, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.8.2016, č.j. KSOS 14 INS 18097/2016-A-8, s e m ě n í tak, že dlužníku se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 3.8.2016 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dlužník insolvenční návrh spojil v souladu s ust. § 106 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), s návrhem na povolení oddlužení, přičemž jako způsob oddlužení navrhoval plnění splátkovým kalendářem.

Usnesením ze dne 18.8.2016, č.j. KSOS 14 INS 5894/2016-A7, soud prostřednictvím asistentky soudce dlužníkovi uložil, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč. Usnesení je odůvodněno především tím, že úpadek dlužníka nelze řešit oddlužením, nýbrž pouze konkursem, neboť dlužník má dluhy z podnikání a věřitel Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj jako věřitel s pohledávkou z podnikatelské činnosti dlužníka vyslovil nesouhlas s řešením dlužníkova úpadku oddlužením.

Proti výše uvedenému usnesení podal dlužník včasné odvolání, které odůvodnil mj. tím, že věřitel Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj změnil své stanovisko a nyní již souhlasí s řešením úpadku dlužníka oddlužením.

Ze sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj-Územního pracoviště Ostrava I ze dne 9.9.2016 (č.l. A-9) soud zjistil, že věřitel Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj skutečně změnil své stanovisko k řešení dlužníkova úpadku a nyní již souhlasí s tím, aby případný soudem zjištěný úpadek dlužníka byl řešen oddlužením. Následně sice jiný dlužníkův věřitel Alena Bednárková sdělila, že s oddlužením dlužníka nesouhlasí (č.l. A-11), avšak uvedený věřitel nakonec rovněž změnil své stanovisko a nyní s oddlužením dlužníka souhlasí (viz č.l. A-15).

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat isir.justi ce.cz odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti (krajského) soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Jelikož po vydání napadeného rozhodnutí věřitel s pohledávkou z podnikatelské činnosti dlužníka změnil své dřívější negativní stanovisko k oddlužení a finálně tedy byl soudu předložen potřebný souhlas věřitele s oddlužením dlužníka, bude možné úpadek dlužníka řešit oddlužením, a proto insolvenční soud dle ust. § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících přiměřeně užitého dle ust. § 36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích vyhověl odvolání dlužníka v celém rozsahu a napadené rozhodnutí změnil tak, že povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužníkovi neuložil.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ, § 75 IZ), k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 24.10.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Lukáš Mareš samosoudce