KSOS 14 INS 16434/2015-B4
KSOS 14 INS 16434/2015-B4

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka : Gabriela Navrátilová, rč. 515619/154, Klidná 493/13, 712 00 Ostrava-Muglinov takto:

Výrok II. usnesení o schválení oddlužení ze dne 11.01.2016 č.j. KSOS 14 INS 16434/2015-B3 se m ě n í takto :

Soud ukládá plátci příjmu dlužníka, Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha, aby po doručení tohoto usnesení bez ohledu na jeho právní moc, prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a takto sražené částky zasílal přímo insolvenčnímu správci Ing Šárka Beránková, IČ 49577204, se sídlem Hrabovská 301/60, 724 00 Ostrava-Nová Bělá.

Soud dále ukládá plátci důchodu, aby po dobu trvání splátkového kalendáře zasílal insolvenčnímu správci oznámení o změnách výše důchodu vypláceného dlužníkovi.

Odůvodnění:

Usnesením-B3 ze dne 11.01.2016 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a na dobu 5 let určil poměr uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Ve výroku II. výše citovaného usnesení bylo uloženo dvěma plátcům příjmu-České správě sociálního zabezpečení a Úřadu práce ČR, aby po doručení tohoto usnesení zasílali celý příjem náležející dlužníku k rukám insolvenční správkyně.

V průběhu insolvenčního řízení doložil dlužník prostřednictvím insolvenční správkyně Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ze dne 11. 7. 2007, kterým byl dlužníku přiznán příspěvek na péči ve výši 4.000,-Kč. Tento příspěvek, který dlužníku vyplácí Úřad práce ČR a dle citovaného rozhodnutí musí být využíván na zajištění pomoci osobě, které byl příspěvek přiznán. Z tohoto důvodu z něj nelze hradit pohledávky věřitelům.

S ohledem na výše uvedené soud tímto rozhodnutím změnil výrok citovaného usnesení a uložil jedinému plátci, a to České správě sociálního zabezpečení, provádět srážky z příjmu dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Ostravě dne 15.1.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Lukáš Mareš samosoudkyně