KSOS 14 INS 1631/2014-A4
Číslo jednací: KSOS 14 INS 1631/2014-A4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Vančurova 221/34, Opava -Předměstí, PSČ 746 01, o návrhu JUDr. Aleše Chovance, soudního exekutora, Exekutorský úřad Opava se sídlem Veleslavínova 19, Opava, PSČ 746 01 (dále jen navrhovatel), na vydání předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Aleši Chovancovi, Exekutorský úřad Opava se sídlem Veleslavínova 19, Opava, PSČ 746 01, se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí povinného-Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Vančurova 221/34, Opava-Předměstí, PSČ 746 01 vedenou pod sp.zn.032Ex 346/12, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem v záhlaví uvedeného dlužníka, doručeným soudu dne 23.01.2014, bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení.

Podáním, doručeným soudu dne 24.1.2014 podal navrhovatel návrh na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ), podle kterého může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, konkrétně v dané věci umožnit provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí povinného-Josefa

Vávry, vedenou pod sp. zn. 032Ex 346/12 s omezením dispozice výtěžku dosaženého zpeněžením pro obě insolvenční řízení.

Navrhovatel v rámci exekučního řízení vede proti povinnému (dlužníku) exekuci pod sp.zn. 032Ex 346/12, přičemž vedením exekuce byl pověřen usnesením Okresního soudu v Opavě č.j. 21 EXE 2855/201-15 ze dne 11.9.2012, právní moci toto rozhodnutí nabylo dne 27.12.2013. Usnesením ze dne 19.11.2013, č.j. 032Ex 346/12-71 navrhovatel nařídil dražbu nemovitostí ve vlastnictví povinného Josefa Vávry (nemovitosti jsou specifikovány v dražební vyhlášce a jsou zapsány na LV 531, katastrální území Opava-Předměstí), a to na den 30.1.2014. Oprávněným z exekuce je společnost FS IMPORT-EXPORT s.r.o., se sídlem Hradecká 668/1, Opava, PSČ 746 01, IČ 27772357.

V odůvodnění návrhu na vydání předběžného opatření navrhovatel uvedl, že vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 23.1.2014 a tímto dnem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Navrhovatel má za to, že dlužník podal insolvenční návrh v průběhu exekučního řízení (přestože nesplacené závazky povinného existovaly již dříve), a to konkrétně až po vyčerpání opravných prostředků v exekučním řízení, které exekuční řízení prodlužovaly (což zjevně bylo smyslem těchto opravných prostředků). Dlužník insolvenční návrh podal až po vydání dražební vyhlášky, bezprostředně před termínem dražby, s úmyslem zamezit provedení dražby.

S ohledem na shora uvedené má navrhovatel za to, že jsou zde dány důvody zvláštního zřetele hodné jak má na mysli ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ a navrhl, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, neboť je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčního návrhu je pouze obstruovat exekuční řízení, zamezit prodeji majetku povinného a v neposlední řadě zneužívání práva a za tímto účelem zvýšení zatížení insolvenčního soudu zjevně obstrukčním insolvenčním řízením.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ je se zahájením insolvenčního řízení spojen ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Z rejstříkové databáze insolvenčního soudu vyplývá, že insolvenční návrh byl dlužníkem podán 23.1.2014 a ve stejný den byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení.

Z obsahu unsolvenčního návrhu a jeho příloh se podává, že dlužník tvrdí 2 věřitele s pohledávkami po splatnosti, a to společnost FS IMPORT-EXPORT s.r.o., se sídlem Hradecká 668/1, Opava, PSČ 746 01, IČ 27772357, tj. oprávněný z exekuce, s pohledávkou ve výši 150.000,-Kč s příslušenstvím, splatnou 11.9.2012, u které dlužník správně uvedl, že je vymáhána exekučně. Druhým věřitelem je dle dlužníka společnost Home Credit, a.s. s pohledávkou ve výši 32.000,-Kč, splatnou 15.10.2012. Dlužník v návrhu uvedl, že jeho neschopnost hradit splátky trvá již od roku 2011, kdy byl nucen pozastavit platby u všech věřitelů a došlo k sesplatnění jednotlivých závazků a k jejich vymáhání. Dlužník uvedl, že z příjmů ze mzdy je schopen uhradit 30% pohledávek. Dále uvedl, že mu zčásti pomáhala rodina, ale teď už pomoc není možná. Z příloh k insolvenčnímu návrhu se dále podává, že dlužník doložil seznam svých dvou výše tvrzených závazků, dále doložil seznam svého majetku, kde uvedl také nemovitost, která je předmětem exekuce. Dále doložil výše citované usnesení-dražební vyhlášku, ze dne 19.11.2013, č.j. 032Ex 346/12-71. Dlužník však již nedoložil např. příjmy za poslední 3 roky, výpis z rejstříku trestů a listiny osvědčující tvrzené pohledávky. Pokud jde o tvrzení dlužníka v návrhu, ty jsou dostačující, pokud však jde o přílohy k návrhu, bude dlužník vyzván k jejich předložení.

Z příloh k návrhu na vydání předběžného opatření, a to z usnesení-dražební vyhlášky, ze dne 19.11.2013, č.j. 032Ex 346/12-71 se podává, že na 30.1.2014 na 14 hod. je stanoveno zahájení elektronické dražby ohledně nemovitostí ve vlastnictví dlužníka, a to pro pohledávku ve výši 150.000,-Kč s přísl. oprávněného FS IMPORT-EXPORT s.r.o. Z další přílohy-z výpisu z katastru nemovitostí-LV 531, kat. území Opava-Předměstí, se podává, že na všech nemovitostech ve vlastnictví dlužníka (LV 531, katastrální území Opava-Předměstí) váznou kromě zástavního práva exekutorského zapsaného ve prospěch oprávněného FS IMPORT-EXPORT s.r.o také další zástavní práva, a to zástavní právo smluvní-pro Českomoravskou stavební spořitelnu pro pohledávky ve výši 895.000,-Kč a 537.000,-Kč a dále další zástavní práva exekutorská-např. ve výši 155.868,79 Kč s přísl. ve prospěch PPF B2 B.V., ve výši 56.769,-Kč s přísl. ve prospěch GE Money Bank, a.s., ve výši 105.000,-Kč s přísl. ve prospěch Jaroslava Hendricha. Z tohoto výpisu z katastru nemovitostí se tedy podává, že dlužník má další, a to zástavní věřitele s pohledávkami ve výši cca 1.700.000,-Kč, které v insolvenčním návrhu vůbec neuvedl.

Na základě výše uvedených zjištění má soud za to, že dlužník se insolvenčním návrhem spíše snaží oddálit exekuci, než poctivým způsobem řešit svůj úpadek oddlužením. Je to zřejmé jednak z toho, že dlužník zamlčel své další zástavní věřitele s pohledávkami ve výši cca 1.700.000,-Kč a také tím, že dlužník podal svůj insolvenční návrh s takovým obsahem, že soud jej musí vyzvat k odstranění vad příloh. Dlužník navíc sám uvádí, že v úpadku již byl v roce 2011 a jím tvrzené dluhy vůči 2 tvrzeným věřitelům jsou splatné již od roku 2012. Svou situaci tedy mohl podáním insolvenčního návrhu řešit daleko dříve.

Za daného stavu soud s odkazem na důvodovou zprávu k zákonu č. 334/2012 Sb. a rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.7.2013, č.j. 3 VSOL 355/2013-A19 dospěl k závěru, že návrhu na vydání předběžného opatření lze vyhovět. Rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření, kterým z důvodů hodných zvláštního zřetele omezí některý z účinků zahájení insolvenčního řízení, je jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob. Může jít o záměr sledovaný samotným dlužníkem nebo jiným insolvenčním věřitelem. Právě v chování dlužníka, který insolvenčním návrhem podaným v době těsně před nařízenou dražbou nemovitostí, spatřuje soud důvody hodné zvláštního zřetele, pro které způsobem stanoveným v předběžném opatření omezil účinky zakotvené v ust. § 109 odst.l písm.c) IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu osudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 28.01.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně