KSOS 14 INS 15886/2013-A28
Číslo jednací: KSOS 14 INS 15886/2013-A28

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Kristýna anonymizovano , anonymizovano , bytem Petra Křičky 2704/11, 702 00 Moravská Ostrava, o návrhu navrhovatele KUDRNA INVEST s.r.o., se sídlem Tyršova 14/1761, Moravská Ostrava, IČ: 25894161

takto:

Návrh na předběžné opatření, kterým by soud doplnil usnesení č.j. KSOS 14 INS 15886/2013-A16 ze dne 17.01.2014 tak, že soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava, se v probíhající exekuci prodejem nemovitostí povinné Kristýny anonymizovano , anonymizovano , bytem Petra Křičky 2704/11, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava vedené pod sp. zn. 069 EX 127/13 omezuje tak, že je povinen jako zaplacení nejvyššího podání akceptovat složení finančních prostředků do notářské úschovy notářky JUDr. Jarmily Valigurové, jež budou vydány soudnímu exekutorovi JUDr. Vlastimilu Porostlému, Exekutorský úřad Ostrava v případě, že insolvenční řízení bude pravomocně skončeno jiným rozhodnutím než rozhodnutím o úpadku s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Návrhem, došlým soudu dne 02.05.2014 (č.l. A27 spisu) se v záhlaví onačený navrhovatel domáhal vydání předběžného opatření s obsahem dle výroku výše.

Na základě návrhu exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého soud vydal dne 17.01.2014 v projednávané věci usnesení o předběžném opatření pod č.j. 14 INS 15886/2013-A13, kterým exekutorovi umožnil provést exekuci prodejem nemovitostí dlužnice s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajících insolvenčních řízení, vedených pod sp.zn. 14 INS 15886/2013 a pak sp. zn. 14 INS 36440/2013 k dispozici v těchto řízeních.

Navrhovatel je vydražitelem těchto nemovitostí a dle usnesení o příklepu č.j. 069 EX 127/13-101 je povinen doplatit do nejvyššího podání částku 2.900.000,-Kč na č.ú. 505040761/0100, var. symbol 12713, spec. symbol 12713 u Komerční banky, a.s., pobočka Ostrava.

Navrhovatel tohoto předběžného opatření má obavu pro případ, že Vrchní soud v Olomouci usnesení o předběžném opatření zruší, zda exekuční dražba bude oprávněná, a zda se vlastně stal vlastníkem vydražené nemovitosti. Z tohoto důvodu složil výše uvedený doplatek 2.900.000,-Kč nikoliv na účet uvedený v příklepu, ale do notářské úschovy a navrhl vydání předmětného předběžného opatření.

Dle § 76d) os.ř. je usnesení o předběžném opatření vykonatelné vyhlášením a nebylo-li vyhlašováno, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (tedy účastníkovi a případně také třetí osobě). Usnesení o předběžném opatření bylo doručeno účastníkům ve dnech 17.01.-05.02.2014 (viz doručenky k tomuto usnesení). Jelikož se dlužnice do usnesení o předběžném opatření odvolala, usnesení není pravomocné. Usnesení o předběžném opatření je však předběžně vykonatelné, takže exekutor byl i přes odvolání oprávněn dražbu provést. Navíc, insolvenční soud nerozhodoval o oprávněnosti dražby (pokud je soudu známo z obsahu spisu, o oprávněnosti dražby již přes různá odvolání bylo rozhodnuto), ale o tom, zda exekutor může dražbu provést nebo bude zpeněžení provedeno až v insolvenčním řízení, na oprávněnosti dražby nemůže změnit nic ani rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, neboť předmětem jeho rozhodování bude předběžné opatření, nikoliv oprávněnost samotné dražby, neboť o dražbě již bylo pravomocně rozhodnuto, jde jen o její provedení.

Z tohoto důvodu soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

Pouče ní: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 05.05.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová Táňa Kajzarová samosoudkyně