KSOS 14 INS 15589/2016-A10
Č.j. KSOS 14 INS 15589/2016-A10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka: Petra Pastuchová anonymizovano , anonymizovano , bytem Husitská 1657, 735 32 Rychvald, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.9.2016, č.j. KSOS 14 INS 15589/2016-A-7, se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka (spojeným s návrhem na povolení oddlužení) doručeným soudu dne 29.6.2016 bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením ze dne 12.9.2016, č.j. KSOS 14 INS 12108/2016-A-7, soud prostřednictvím asistentky soudce uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, a to s odůvodněním, že nejsou splněny podmínky pro schválení oddlužení, jelikož vzhledem k výši příjmů a majetku dlužníka lze předpokládat, že by nezajištění věřitelé obdrželi méně než 30 % jejich pohledávek (v rámci příjmů dlužníka soud kalkuloval mj. s darem ve výši 1.200 Kč měsíčně). To by vedlo k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a jediným možným řešením úpadku dlužníka by tak bylo prohlášení konkursu na jeho majetek. Za této situace by tak ke krytí budoucích nákladů insolvenčního řízení bylo nezbytné, aby dlužník zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, neboť nebylo prokázáno, že by dlužník vlastnil majetek takové hodnoty, který by postačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení a současně nelze spravedlivě požadovat, aby tyto výdaje byly hrazeny insolvenčním správcem z jeho vlastních zdrojů a následně pak z rozpočtových prostředků soudu.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání a současně řádně doplnil svůj návrh na povolení oddlužení, když především předložil darovací smlouvu, na základě které došlo k navýšení daru z původní částky 1.200 Kč měsíčně na částku 2.400 Kč měsíčně. Po započtení tohoto příjmu lze přitom předpokládat, že by nezajištění věřitelé měli během oddlužení obdržet nejméně 30 % jejich pohledávek.

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a isir.justi ce.cz obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že dlužník poté, co mu byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, řádně doplnil svůj insolvenční návrh, a proto soud rozhodnutí asistentky soudce dle ust. § 9 odst. 1 věty druhé zákona o vyšších soudních úřednících (přiměřeně užitého dle ust. § 36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích) změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Osobou oprávněnou podat odvolání je dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ, § 75 IZ) k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 12.10.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Lukáš Mareš samosoudce