KSOS 14 INS 15236/2015-P1-3
Č.j.: KSOS 14 INS 15236/2015-P1-3

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Jarmilou Kovalčíkovou v insolvenční věci dlužníka : Šárka Iris anonymizovano , anonymizovano , Mozartova 2070/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, koresp. adresa Krestova 5, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, o přihlášce pohledávky P1 věřitele č. 1-Mgr. Martin Svoboda, IČ 67199330, Husitská 692/3, 415 01 Teplice,

takto :

I. Přihláška pohledávky P1 věřitele č. 1-Mgr. Martin Svoboda, IČ 67199330, Husitská 692/3, 415 01 Teplice, ve výši 7.865,-Kč s e o d m í t á.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1-Mgr. Martin Svoboda, IČ 67199330, Husitská 692/3, 415 01 Teplice, s přihláškou P1 v insolvenčním řízení končí.

Odůvodnění :

Přihláškou doručenou soudu dne 30.9.2015 přihlásil věřitel č. 1 do insolvenčního řízení svou pohledávku P1 ve výši 7.865,-Kč. Na přezkumném jednání dne 25.11.2015 byla nevykonatelná pohledávka P1 zcela popřena insolvenčním správcem a dlužníkem. S ohledem na to, že věřitel č. 1 nebyl na přezkumném jednání přítomen, insolvenční správce v souladu s ust. § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále IZ ), vyrozuměl věřitele o popření jeho pohledávky. Toto vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 26.11.2015.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle ust. § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Dle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Účinky oddlužení a tedy účinky popření ve smyslu ust. § 410 odst. 2 IZ nastaly dnem 21.1.2016; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitel mohl uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů ode dne, kdy nastaly účinky oddlužení.

Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta k podání určovací žaloby věřiteli uplynula dne 22.2.2016.

S ohledem na to, že věřitel v zákonem stanovené lhůtě nepodal žalobu na určení popřené pohledávky, v souladu s citovaným ust. § 198 odst. 1 IZ se k jeho popřené pohledávce nepřihlíží. Soud proto postupoval dle citovaného ust. § 185 IZ a rozhodl o odmítnutí v celém rozsahu přihlášky pohledávky č.1 věřitele č. 1, jehož účast tak v tomto insolvenčním řízení končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Odvolání může podat jen věřitel, jehož přihláška pohledávky byla tímto usnesením odmítnuta (§ 185 IZ).

V Ostravě dne 11.05.2016

Za správnost vyhotovení: Jarmila Kovalčíková, v.r. Táňa Kajzarová vyšší soudní úřednice