KSOS 14 INS 15094/2013-A26
Číslo jednací: KSOS 14 INS 15094/2013-A26

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: MARKUSBERG, spol. s r.o., IČ 27722139, F. Čejky 427, 738 01 Frýdek-Místek, a insolvenčního věřitele-navrhovatele a)Veronika anonymizovano , anonymizovano , 671 34 Horní Dunajovice 263 a navrhovatele b) Kateřina anonymizovano , anonymizovano , 671 82 Dobšice, Dyjská 58

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 01.07.2013 č.j. KSOS 14 INS 15094/2013-A10 vydané vyšší soudní úřednicí s e z r u š u j e .

II. Soud ukládá insolvenčním navrhovatelkám a), b), aby společně a nerozdílně do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatily soudní poplatek za insolvenční návrh, který činí podle položky 4 odst. 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků 2.000,-Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise nebo na účet soudu č. 3703-4123761/0710, KS 1148, VS 4801509413. Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude vymáhán.

Odůvodnění:

Ve výroku citovaným usnesením rozhodla vyšší soudní úřednice o uložení povinnosti navrhovatelce a) zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč za insolvenční návrh dle položky 4 odst. 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků.

Proti tomuto usnesení podala navrhovatelka a) odvolání, a to svým podáním ze dne 10.07.2013, došlým soudu dne 15.07.2013 (A12 spisu).

O odvolání může dle § 95 IZ rozhodnout soud prvního stupně, pokud mu zcela vyhoví.

V odvolání navrhovatelka a) namítá, že soudní poplatek jí neměl být vůbec vyměřen, a to s odkazem na ust. § 130 odst. 5 IZ.

Soud prvního stupně odvolání vyhověl, i když z jiných důvodů. K zaplacení soudního poplatku měly být zavázány obě navrhovatelky společně a nerozdílně, neboť nejde o náhradu nákladů insolvenčního řízení ve smyslu § 130 odst. 5 IZ, nýbrž o soudní poplatek dle položky 4 odst. 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků. Z těchto důvodů soud odvoláním napadené rozhodnutí zrušil a zároveň k úhradě soudního poplatku zavázal společně a nerozdílně obě navrhovatelky.

Pouče ní: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím podepsaného soudu.

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

V Ostravě dne 31.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová Táňa Kajzarová samosoudkyně