KSOS 14 INS 14945/2014-B17
Č.j. KSOS 14 INS 14945/2014-B17

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužnice: Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Sibiřská 854/1, 360 05, Karlovy Vary, o návrhu dlužnice

takto:

Výroky II. a III. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.2.2015, č.j. KSOS 14 INS 14945/2014-B-4, se mění tak, že nově zní:

II. Soud ukládá oběma plátcům příjmů dlužnice: CiSant Clinic, DAY D LLC., organizační složka, IČO 01769618, se sídlem Bělohorská 541/186, 169 00 Praha 6 -Břevnov, a NEMOS PLUS s.r.o., IČO 47714913, se sídlem Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7-Bubeneč, aby po doručení tohoto rozhodnutí po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevypláceli dlužnici příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužnice vyplatili insolvenčnímu správci Mgr. Romanu Krakovkovi, IČO 70312303, se sídlem Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, a to bez zřetele k právní moci tohoto usnesení. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.).

Insolvenčnímu správci soud ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů sdělil oběma plátcům příjmů dlužnice číslo účtu, na který mají být zasílány příjmy dlužnice.

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý měsíc z částek zaslaných mu plátci příjmů dlužnice:

1. vypočetl částku odpovídající základní částce, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, a tuto částku navýšenou o část mzdy odpovídající 50 % čisté mzdy dlužnice dle dohody o provedení práce ze dne 1.4.2016 vyplatil dlužnici, vždy do 3 dnů od jejich obdržení od plátců, 2. si ponechal vždy zálohu na odměnu a náhradu svých hotových výdajů ve výši 900 Kč měsíčně, případně navýšenou o daň z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen odvést podle zvláštního právního předpisu, je-li jejím plátcem, 3. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a 4. zbývající částku vyplatil nezajištěným věřitelům, a to poprvé v termínu do 30.11.2016, nadále pak vždy nejpozději do konce následujícího isir.justi ce.cz

kalendářního měsíce, v poměru již stanoveném v usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.3.2015, č.j.-B-5.

V ostatním zůstává citované usnesení (ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.3.2015, č.j.-B-5) beze změn.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 12.2.2015, č.j.-B-4, insolvenční soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, které probíhá od března r. 2015 (a má probíhat do února r. 2020, příp. po kratší dobu do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů). V době schválení oddlužení měla dlužnice jednoho plátce příjmu, a to zaměstnavatele CiSant Clinic, DAY D LLC., organizační složka.

Dlužnice následně podáním doručeným soudu dne 12.5.2016 doplněným dne 13.6.2016 a 20.9.2016 požádala o snížení splátek, a to tak, aby si mohla zcela ponechat další příjem, tj. příjem z dohody o provedení práce. Svou žádost dlužnice odůvodnila především tím, že pracuje jako zdravotní sestra, přičemž po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře byla požádána, zda by vzhledem k akutnímu nedostatku zdravotnického personálu v Nemocnici Ostrov nemohla v této nemocnici odsloužit v rámci dohody o provedení práce zákonem povolený počet hodin. Dlužnice této žádosti vyhověla a od 1.4.2016 má vedle hlavního pracovního poměru práci také v Nemocnici Ostrov na dohodu o provedení práce. Veškerý příjem dlužnice z dohody o provedení práce by však spadal do splátkového kalendáře. Takový postup je pro dlužnici dle jejího vyjádření naprosto neekonomický, neboť s prací navíc má spojeny náklady (např. cestovné). Dlužnice v této souvislosti poukazovala na skutečnost, že vše, co vydělá navíc, jí bude odebráno, a krom toho jí vzrostou výdaje (spojené s další prací) v řádech tisíců Kč měsíčně.

Insolvenční správce sdělil (č.l. B-16 spisu), že nemá výhrady proti povolení nižších než zákonných srážek, současně však poukázal na skutečnost, že aktuální očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů je těsně nad hranicí zákonného minima 30 %.

Ze zpráv insolvenčního správce o činnosti (č.l. B-1 a B-16), ze zpráv insolvenčního správce o plnění oddlužení (č.l. B-9, B-11 a B-15), z dohody o provedení práce ze dne 1.4.2016, ze mzdového a osobního listu dlužnice na rok 2016 (u zaměstnavatele Day D LLC.) a z výplatních lístků dlužnice za měsíce duben 2016-červenec 2016 (u zaměstnavatele Nemos Plus s.r.o.) insolvenční soud zjistil, že dlužnice je stále zaměstnána u stejného zaměstnavatele jako v době schválení oddlužení (tj. u CiSant Clinic, DAY D LLC.), od 1.4.2016 je však navíc zaměstnána jako všeobecná sestra v Nemocnici Ostrov u zaměstnavatele NEMOS PLUS s.r.o. na základě dohody o provedení práce. U svého prvního zaměstnavatele dlužnice dosahuje po celou dosavadní dobu trvání splátkového kalendáře stabilního příjmu ve výši 15.000-15.100 Kč měsíčně v čistém. Stávající výše tzv. nezabavitelné částky dlužnice činí 9.154 Kč. Z příjmu 15.100 Kč měsíčně jsou prováděny srážky ve výši 5.920 Kč měsíčně, z čehož nezajištění věřitelé obdrží 4.857 Kč měsíčně (5.946 -záloha na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč). Podle stavu ke dni 31.8.2016 byli nezajištění věřitelé uspokojeni v rozsahu 10,02 % jejich pohledávek (když obdrželi celkem 87.140 Kč z celkové částky 869.864,46 Kč zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů), přičemž očekávané uspokojení věřitelů nyní činí 33,39 % (počítáno pouze z příjmu z prvního zaměstnání). Za měsíce duben-červenec r. 2016 dlužnice ve svém druhém zaměstnání dosáhla celkového čistého příjmu ve výši 13.180 Kč (6.635 + 2.618 + 3.927 + 0; do postižitelného příjmu se nepočítá náhrada jízdného v úhrnné výši 260 Kč, kterou dlužnice obdržela). Příjem z druhého zaměstnání ve výši 13.180 Kč dlužnice dosud nevydala do splátkového kalendáře (!), nýbrž ho dle sdělení insolvenčního správce deponuje na svém účtu a je připravena ho vydat do splátkového kalendáře.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužnice má nyní 2 příjmy (na rozdíl od doby schválení oddlužení). Přiměřenému použití ust. § 298 o.s.ř. (ve smyslu ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, v platném znění /dále jen IZ /), přitom odpovídá takový postup, kdy oba plátci příjmů dlužnice budou vyplácet celé příjmy dlužnice insolvenčnímu správci. Současně soud bral do úvahy, že ve srovnání se stavem, který zde byl v době schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, došlo ke změně okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, přičemž tato změna je podstatná. Dlužnice totiž v důsledku zvýšeného pracovního úsilí navýšila své příjmy, když začala pracovat ještě ve druhém zaměstnání. Pokud přitom dlužnice doplatí do splátkového kalendáře částku 13.180 Kč (příjmy z druhého zaměstnání), kterou zatím neoprávněně deponuje na svém účtu, resp. doplatí celé dosud nevykázané příjmy z druhého zaměstnání za měsíce srpen-říjen r. 2016 a udrží si stávající první i druhé zaměstnání s příjmy v alespoň nynější výši, potom lze očekávat, že míra uspokojení nezajištěných věřitelů bude na konci splátkového kalendáře činit kolem 50 % (/87.140 Kč + 42 zbývajících měsíců x srážky z prvního zaměstnání ve výši 4.857 Kč + 13.180 Kč + nevykázané příjmy z druhého zaměstnání za srpen-říjen r. 2016 + 39 měsíců x 1/2 z cca 5.000 Kč/ : 869.864,46 x 100).

Podle ust. § 407 odst. 3 věty první IZ platí, že insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ tím není dotčeno.

Soud proto v souladu s ust. § 407 odst. 3 věty první IZ návrhu dlužnice na snížení splátek vyhověl, a to při současném zohlednění požadavku, aby na zvýšení příjmů dlužnice alespoň částečně (v rozsahu 50 %) participovali i nezajištění věřitelé. Jinými slovy řečeno, z příjmů, které dlužnice vydělá navíc (tj. ve druhém zaměstnání), jí zůstane 50 % a zbylých 50 % připadne nezajištěným věřitelům. Takové rozhodnutí je i v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. a) IZ, podle kterého musí být insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Dlužnici toto rozhodnutí umožní udržet si svůj socioekonomický status, což je též hodnota, k jejímuž naplnění je určen institut oddlužení, a současně ji v souladu se společným zájmem věřitelů motivuje k tomu, aby si druhé zaměstnání udržela a dosahovala v něm co nejvyšších příjmů V této souvislosti soud jen pro úplnost upozorňuje dlužnici, že bude pečlivě sledovat, zda nedochází ke snižování jejího příjmu z prvního zaměstnání ve prospěch navyšování jejího příjmu z druhého zaměstnání.

Výsledkem výše uvedeného je, že insolvenční správce poté, co mu oba plátci příjmů dlužnice zašlou celé její příjmy, vypočítá základní nepostižitelnou částku (§ 278 o.s.ř.) ze součtu obou příjmů, tuto částku navýší o 50 % čistého příjmu dlužnice z druhého zaměstnání a takto navýšenou částku vyplatí dlužnici. Insolvenční soud proto rozhodl o změně usnesení o schválení oddlužení. Změna usnesení o schválení oddlužení je přitom ve smyslu ust. § 89 odst. 1 IZ účinná od zveřejnění měnícího usnesení v insolvenčním rejstříku (tj. do budoucna). Z tohoto důvodu je dlužnice, jak již ostatně bylo výše avizováno, povinna veškeré příjmy, které získala ze svého druhého zaměstnání za dobu od dubna do října r. 2016 vydat do splátkového kalendáře. Nesplnění této podstatné povinnosti dlužnice by ve smyslu ust. § 418 odst. 1 písm. a) IZ mohlo vést ke zrušení schváleného oddlužení.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 74 odst. 1 IZ); dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje zvláštním způsobem (§ 75 IZ).

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 in fine IZ). Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 18.10.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Lukáš Mareš samosoudce