KSOS 14 INS 14816/2012-A18
KSOS 14 INS 14816/2012-A18

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Aleš anonymizovano , anonymizovano , Mošnerova 1203/9, 779 00 Olomouc-Nová ulice, zast.: Mgr. Radimem Janouškem, advokátem se sídlem Šantova 2, 779 00 Olomouc

takto:

Usnesení Krajského soudu ze dne 22.10.2012, č.j.: KSOS 14 INS 14816/2012-A15 se m ě n í, a to tak, že insolvenční řízení ve věci dlužníka Aleš anonymizovano , anonymizovano , Mošnerova 1203/9, 779 00 Olomouc-Nová ulice s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 18.06.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením ze dne 04.07.2012, č.j.:-A6 soud uložil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, neboť dlužník nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení. Toto usnesení bylo potvrzeno Vrchním soudem v Olomouci usnesením ze dne 22.08.2012.

Jelikož dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení soud usnesením ze dne 22.10.2012 insolvenční řízení zastavil. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž uvedl, že dne 02.11.2012 zálohu na náklady insolvenční řízení uhradil na pokladně Krajského soudu v Ostravě-pobočce v Olomouci.

Dle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož dlužník uhradil zálohu na náklady insolvenční řízení lze v řízení dále pokračovat.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem (§ 130 odst. 4 IZ).

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Osobou oprávněnou podat odvolání je dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné -2-

vyhotovení usnesení zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ, § 75 IZ) k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 23.11.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně