KSOS 14 INS 14687/2014-B10
Číslo jednací: KSOS 14 INS 14687/ 2014-B10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Cestovní kancelář JUHÁSZ a.s., IČ: 25867903, sídlem Orlová-Lutyně, Masarykova třída 1323, PSČ 735 14, o schválení reorganizačního plánu dlužníka

takto:

I. Soud s chv aluje reorganizační plán dlužníka Cestovní kancelář JUHÁSZ a.s., IČ: 25867903, sídlem Orlová-Lutyně, Masarykova třída 1323, PSČ 735 14 tak, jak je tento reorganizační plán založen v insolvenčním spise 14 INS 14687/2014 na č.l. A3 spisu.

II. Cena majetkové podstaty č i n í-dle znaleckého posudku č.5/2014 ze dne 25.02.2014 vypracovaného znalcem-společností Kvita, Pawlita § Partneři, spol.s.r.o., Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, předloženého dlužníkem spolu s reorganizačním plánem (č.l. A3 spisu) částku 4.319.000,-Kč.

Odůvodnění:

V programu schůze věřitelů, konané dne 15.10.2014 u Krajského soudu v Ostravě, bylo hlasování o přijetí reorganizačního plánu, předloženého dlužníkem. Věřitelé byli rozděleni v reorganizačním plánu do 5 skupin, přičemž pátou skupinu tvoří věřitelé pohledávek dle § 168 a 169 IZ. Tato skupina se dle ust. § 347/4 IZ považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala. První, druhou a třetí skupinu tvoří jednotliví zajištění věřitelé. Čtvrtou skupinu tvoří nezajištění věřitelé. Pokud jde o zajištěné věřitele, jejich zařazení do skupin se řídí ust.§337/2 písm.a) a ust.§167/3 IZ.

Jednotlivé skupiny hlasovaly u jednání takto:

První skupina věřitelů-věřitel č.13-Česká spořitelna a.s.-zajištěný věřitel-hlasoval pro přijetí hlasovacím lístkem na č.l. A3.

Druhá skupina věřitelů-věřitel č. 18-DZ press s.r.o.-zajištěný věřitel-hlasoval pro přijetí hlasovacím lístkem na A3.

Třetí skupina věřitelů-věřitel č. 20-Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Orlové-zajištěný věřitel-hlasoval v rozsahu pohledávky určené dle § 167/3 IZ ve výši 412.778,99 Kč proti přijetí reorganizačního plánu hlasovacím lístkem na B5.

Čtvrtá skupina věřitelů-věřitelé: č. 6 KESIT TURIZM OTELCILIK VE TICARET LIMITED SIRKETI-hlasoval pro přijetí hlasovacím lístkem na A3 č. 9 Insam Luisa Maria-hlasoval pro přijetí hlasovacím lístkem na A3 č.10 Komerční banka a.s.-hlasoval pro přijetí hlasovacím lístkem na B8 č.15 LOT-TA LTD-hlasoval pro přijetí hlasovacím lístkem na A3 č.16 Pankova Kapka-hlasoval pro přijetí hlasovacím lístkem na A3 č.17 Pindur Jiří-hlasoval pro přijetí hlasovacím lístkem na A3 č.18 DZ press, s.r.o.-hlasoval pro přijetí hlasovacím lístkem na A3 č.20 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Orlové-hlasoval v rozsahu pohledávky ve výši 167.159,01 Kč proti přijetí hlasovacím lístkem na B5 (v této části pohledávky se dle §167/3 IZ věřitel zařazuje mezi nezajištěné věřitele)

Do čtvrté skupiny byl zařazen (mimo další věřitele) také zajištěný věřitel č. 21 Finanzamt Graz-Stadt, a to s celou výší zjištěné pohledávky, a to dle ust.§ 167/3 IZ. Tento věřitel však nehlasoval.

K věřitelům č.20 a 21, kteří se do řízení přihlásili jako zajištění věřitelé soud podává, že celková hodnota zajištěných aktiv (všichni zajištění věřitelé mají zajištění na stejném majetku) činí dle znaleckého posudku částku 3.750.000,-Kč (str.40 znaleckého posudku). Součet všech zjištěných pohledávek činí částku 4.084.482,70 Kč, takže je zřejmé, že hodnota předmětu zástavy je nižší než souhrnná hodnota zajištěných pohledávek. Proto pro zařazení těchto věřitelů do skupin dlužník správně postupoval dle ust.§ 167/3 IZ a zařadil je do skupin tak, jak je výše uvedeno.

Zajištění věřitelé první a druhé skupiny tedy reorganizační plán přijali. Zajištěný věřitel třetí skupiny reorganizační plán nepřijal. Nezajištění věřitelé reorganizační plán přijali, neboť pro jeho přijetí hlasovali věřitelé s pohledávkami v celkové výši 11.171.922,31 Kč, což představuje 79% ze všech zjištěných pohledávek v této skupině.

Soud v prvé řadě dle § 337 odst. 5 IZ posoudil odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do skupin a neshledal, že by rozdělení nebylo v souladu s právem nebo, že by bylo zneužívající.

Podle § 348 odst. 1 IZ schválí insolvenční soud reorganizační plán, jestliže

a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy

b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr

c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala

d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkurzem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním

e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Dle odst. 2 téhož ustanovení IZ insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

Dle § 349 odst.1 IZ se spravedlnost reorganizačního plánu (tak, jak ji má na mysli ust. § 348 odst.2 IZ) ve vztahu k zajištěným věřitelům posuzuje takto: Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině zajištěných věřitelů, která ho nepřijala, za spravedlivý, mají-li podle něj věřitelé takové skupiny získat k zajištění svých pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému nebo obdobnému majetku dlužníka, případně k jinému majetku dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni účinnosti reorganizačního plánu a obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku.

Při posuzování splnění obecných podmínek pro schválení reorganizačního plánu (§ 348 odst. 1 písm. a),b),c),d),e) IZ) vycházel insolvenční soud z dosavadního průběhu insolvenčního řízení dlužníka, zejména ze zpráv insolvenčního správce o průběhu reorganizace, znaleckého posudku, zprávy o reorganizačním plánu a dále z vlastních šetření.

Pokud jde o podmínky podle písm. a),b),e), insolvenční soud neshledal, že by reorganizační plán předložený dlužníkem byl v rozporu s insolvenčním zákonem nebo jinými právními předpisy. Z dosavadního průběhu insolvenčního řízení a ani z obsahu spisu nevyplývá, že by reorganizační plán předložený dlužníkem sledoval nepoctivý záměr. Ze zprávy o reorganizačním plánu pak vyplývá, že pohledávky za majetkovou podstatou a jim postavené na roveň jsou průběžně hrazeny a budou hrazeny poté, co reorganizační plán nabude účinnosti.

Pokud jde o podmínku stanovenou v písm. d) výše uvedeného ustanovení, soud došel k těmto zjištěním:

Z reorganizačního plánu, Zprávy o reorganizačním plánu a znaleckého posudku vyplývá, že dle znaleckého posudku je cena majetkové podstaty pro případ konkurzu vyjádřena částkou 4.319.000,-Kč, přičemž pro zajištěné věřitele je určena částka 3.750.000,-Kč a pro nezajištěné věřitele je určena částka 569.000,-Kč (str.40 znaleckého posudku).

Uspokojení zajištěných věřitelů v konkurzu by tedy bylo takové, že by se ve 100% uspokojili věřitelé č.13 a 18. Věřitel č.20 by se uspokojil jen do částky 412.778,99 Kč a ve zbytku by se uspokojil poměrně s ostatními nezajištěnými věřiteli a věřitel č.21 by se uspokojil v celém rozsahu jen poměrně s ostatními nezajištěnými věřiteli. Je tomu tak proto, že zajištění věřitelé se v konkurzu uspokojují podle pořadí vzniku jejich zajištění a součet zajištěných pohledávek (4.084.482,70 Kč) přesahuje znalcem stanovenou hodnotu zajištění (3.750.000,-Kč). V reorganizačním plánu je navrhováno uspokojení zajištěných věřitelů ve stejné výši jako v případě konkurzu (bod 9.2 reorganizačního plánu). U zajištěných věřitelů je tedy splněna podmínka dle písm.d), neboť jak v případě konkurzu, tak v případě reorganizace, by obdrželi zajištění věřitelé stejně. Na tom nic nemění ani skutečnost, že se oproti reorganizačnímu plánu přihlásil jako zajištěný věřitel věřitel č.21, neboť tento věřitel byl z důvodů popsaných výše zařazen mezi obecné věřitele. Pokud jde o věřitele zahrnuté do čtvrté třídy, ze znaleckého posudku se podává, že v případě konkurzu by byli uspokojováni z částky 569.000,-Kč (str. 40 znaleckého posudku). Jelikož suma pohledávek těchto věřitelů činí částku 14.004.723,14 Kč (tj. součet všech pohledávek věřitelů, včetně popřených, zařazených do 4. skupiny) byli by v konkurzu uspokojováni ve výši 4,1%, zatímco reorganizační plán navrhuje uspokojení těchto věřitelů ve výši 10% (bod 9.3 reorganizačního plánu). Uspokojení věřitelů zařazených do čtvrté skupiny bude tedy v reorganizaci vyšší, než by bylo v případě konkurzu, takže i u nich je splněna podmínka dle písm. d).

Pokud jde o naplnění podmínky dle písm.c) ve spojení s ust. § 348 odst.2 IZ, ze shora uvedeného je také zřejmé, že v rámci každé skupiny budou věřitelé uspokojeni stejně, tj. zajištění ve 100% a nezajištění v 10%. Reorganizační plán tedy zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů a je ke každé skupině spravedlivý. Z obsahu reorganizačního plánu, ze znaleckého posudku a ze zpráv insolvenční správkyně lze také důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci.

Soud se dále zabýval tím, zda může reorganizační plán schválit, když s ním nesouhlasil zajištěný věřitel zařazený do třetí třídy. Tento zajištěný věřitel získá (jak již bylo rozebráno výše) v reorganizaci plnění ve stejné výši jako by získal v konkurzu a bude uspokojen ve 100% své pohledávky (tj. tak, jak byl dle znaleckého posudku zařazen s pohledávkou ve výši 412.778,49 Kč do třetí skupiny) jako ostatní zajištění věřitelé v první a druhé skupině. Navíc tomuto věřiteli zůstává ohledně přihlášených pohledávek stejné původní zajištění, stejně jako věřitelům první a druhé třídy. Zástavní práva zaniknou až splněním závazků vůči věřitelům první, druhé a třetí skupiny, v rozsahu 100%, ať už z výnosu ze zpeněžení nemovitostí nebo na základě splátkového kalendáře (bod 9.2.2. reorganizačního plánu). Reorganizační plán je tedy vůči tomuto věřiteli spravedlivý (§ 349 odst.1 IZ).

Jelikož byly splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené insolvenčním zákonem, soud reorganizační plán schválil.

Soud v odstavci II. výroku tohoto usnesení také stanovil cenu majetkové podstaty, která byla určena znaleckým posudkem. Jelikož se jednalo o tzv. předpřipravenou reorganizaci, dlužník správně do reorganizačního plánu zahrnul i znalecký posudek, z něhož dlužník vycházel při přípravě reorganizace a soud z něj vycházel při schvalování reorganizace.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesení se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli, který hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Odvolání však mohou podat jen ti z věřitelů, kteří hlasovali proti přijetí reorganizačního plánu.

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní moci.

V Ostravě dne 17.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně