KSOS 14 INS 1416/2017-B-6
Číslo jednací: KSOS 14 INS 1416/2017-B-6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka Marek anonymizovano , anonymizovano , bytem Hornická 666, 735 43 Albrechtice, o návrhu insolvenčního správce

takto :

Návětí výroku III. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 03.05.2017, č.j. KSOS 14 INS 1416/2017-B-4, se v části týkající se výše prováděných srážek mění tak, že nově zní :

Soud ukládá insolvenčnímu správci Mgr. Tomáši Zahumenskému, IČO 73630365, se sídlem Josefa Václava Sládka 35, 738 01 Frýdek-Místek, aby z čistého příjmu dlužníka provedl srážku nejvýše 19.500,-Kč a z této částky :

Ostatní výroky usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 03.05.2017, č.j. KSOS 14 INS 1416/2017-B-4, zůstávají beze změny (včetně bodu 1.-5. výroku III.).

Odůvodnění :

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 03.05.2017, č.j. KSOS 14 INS 1416/2017-B-4, schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a na dobu 5 let určil poměr uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Předmětným usnesením soud stanovil pevnou výši měsíčních splátek ve výši 19.500,-Kč.

Podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 29.05.2017 (č.l. B-5 insolvenčního spisu) navrhl insolvenční správce změnu usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a to tak, že správce provede z čistého příjmu srážku nejvýše 19.500,-Kč. Svůj návrh odůvodnil správce tím, že dlužník je na dlouhodobější nemocenské a jeho čistý příjem nebude dosahovat průměrné výše a při striktním zachování pevné výše měsíčních splátek ve výši 19.500,-Kč by dlužníkovi nebyla vyplacena částka nezbytná na úhradu životních potřeb, případně by mu nebyla vyplacena žádná částka.

Podle ust. § 407 odst. 3 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění před novelou č. 64/2017 Sb. (dále jen IZ ), insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ tím není dotčeno. isir.justi ce.cz

S ohledem na výše uvedené soud tímto rozhodnutím změnil výrok citovaného usnesení a uložil správci, aby prováděl z čistého příjmu dlužníka srážky nejvýše 19.500,-Kč. Tím je výslovně stanoveno ze zákona vyplývající, že dlužníkovi musí být vždy vyplacena alespoň tzv. zákonná nezabavitelná částka, přičemž pokud to příjmy dlužníka dovolují, potom maximální výše měsíční srážky může činit 19.500 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné (ust. § 407 odst. 3 in fine IZ a contrario).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 13.6.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska v. r. Kateřina Štěpánová samosoudce