KSOS 14 INS 13176/2013-B21
Číslo jednací: KSOS 14 INS 13176/2013-B21

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka Petr anonymizovano , anonymizovano , Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov- pod Bezručovým vrchem; koresp.adresa : Dr. Martínka 37, 705 00 Ostrava-Hrabůvka

takto:

I. Soud m ě n í usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 14 INS 13176/2013-B7 ze dne 24.7.2014 a usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 14 INS 13176/2013-B12 ze dne 2.2.2015, a to následujícím způsobem :

II. Soud ukládá jak oběma plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka (dále jen plátce mzdy ): 1) Loombard.cz s.r.o., IČ 04186362, Poděbradova 312/32, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a 2) České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, aby po doručení tohoto rozhodnutí po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nevypláceli dlužníkovi příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužníka vyplatili insolvenčnímu správci: Ing. Libuši Dobré, Masarykova 39, 746 01 Opava, a to bez zřetele k právní moc tohoto usnesení.

Soud dále ukládá plátci mzdy, aby současně s prováděním srážek zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.).

Soud dále ukládá plátci důchodu, aby po dobu trvání splátkového kalendáře zasílal insolvenčnímu správci oznámení o změnách výše důchodu vypláceného dlužníkovi.

III. Insolvenčnímu správci soud ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů sdělil oběma plátcům příjmů dlužníka číslo účtu, na který mají být zasílány sražené částky z příjmů dlužníka.

IV. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý měsíc z částek sražených dlužníkovi: isir.justi ce.cz

a. vypočetl částku odpovídající základní částce, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, a tuto částku vyplatil dlužníkovi, vždy do 3 dnů od jejich obdržení od plátců. b. si ponechal částku ve výši 900,--Kč, navýšenou o DPH, je-li insolvenční správce jeho plátcem [odměna insolvenčního správce je 750,--Kč a 150,--Kč je na náhradu hotových výdajů, to vše dle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) zvýšeno o DPH] jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů, c. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a d. zbývající částku vyplatil nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům v poměru stanoveném ve výše citovaném usnesení.

V ostatním zůstávají citovaná usnesení beze změn.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B7 ze dne 24.7.2014 schválil Krajský soud v Ostravě oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Ve výroku č. II. soud uložil plátci mzdy, aby po dobu trvání účinků schváleného oddlužení prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníkovi, ale zasílal je insolvenčnímu správci.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-B12 ze dne 2.2.2015 soud uložil dlužníku, aby si z příjmu dosaženého v daném kalendářním měsíci ponechal částku odpovídající nepostižitelné částce při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a zůstatek příjmu zaslal insolvenčnímu správci z důvodu, že dlužník vykonával práci v Polsku.

V současné době si dlužník našel práci u českého zaměstnavatele a souběžně pobírá i invalidní důchod. Dlužník tak má dva příjmy. Přiměřenému použití ust. § 298 o.s.ř. odpovídá postup, kdy oba plátci příjmů dlužníka budou vyplácet celé příjmy dlužníka insolvenčnímu správci. Insolvenční správce vypočítá základní nepostižitelnou částku (§ 278 o.s.ř.) ze součtu obou příjmů a tuto částku vyplatí dlužníkovi. Z výše uvedeného důvodu rozhodl insolvenční soud o změně usnesení o schválení oddlužení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ostravě, dne 19.9.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Lukáš Mareš samosoudce

IVO2a