KSOS 14 INS 12510/2010-A7
KSOS 14 INS 12510/2010-A7

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužnice: Gabriela anonymizovano , anonymizovano , Bohumínská 1387/73, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, korespondenční adresa: U Chatek 750, 725 25 Ostrava

takto:

I. Usnesení Krajského soudu ze dne 19.11.2010, č.j.: 14 INS 12510/2010-A5 s e zrušuje.

II. Insolvenční řízení vedené pod sp.zn.: KSOS 14 INS 12510/2010 se zastavuje.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužnice doručeným soudu dne 25.10.2010 v 11:33 hodin bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením ze dne 19.11.2010, č.j.:-A5, zveřejněným v insolvenčním rejstříku v 10:18 hodin soud odmítl insolvenční návrh dlužnice, neboť nesplňoval náležitosti požadované insolvenčním zákonem, především z něj nebyl patrný úpadek dlužnice, neboť z informací obsažených v insolvenčním návrhu soud neměl osvědčenu platební neschopnost dlužnice. Toto usnesení bylo doručeno dlužnici dne 03.12.2010.

Dne 19.11.2010 v 11:00 hodin podala dlužnice u insolvenčního soudu osobně zpětvzetí insolvenčního návrhu v celém rozsahu.

Dle ust. § 129 odst.1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), může vzít insolvenční navrhovatel svůj insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Dle ust. § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

V souladu s ust. § 129 a § 130 insolvenčního zákona soud insolvenční řízení zastavil, neboť dlužnice vzala svůj insolvenční návrh zpět.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze insolvenční navrhovatel (§ 130 odst. 4 IZ), a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno -2-

zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§130 odst. 4 IZ, § 80 IZ).

V Ostravě, dne 23.02.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Monika Chalanová samosoudkyně