KSOS 14 INS 12023/2014
KSOS 14 INS 12023/2014

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Martin Grussmann, rč. 710426/5850, IČ: 63695791, Těškovice 62, 747 64 Těškovice, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o v o l u j e Zuzaně Juchelkové, Podroužkova 1677/2, 708 00, Ostrava-Poruba, a Václavu Juchelkovi, Podroužkova 1677/2, 708 00, Ostrava-Poruba, nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka Martin Grussmann, rč. 710426/5850, IČ: 63695791, Těškovice 62, 747 64 Těškovice, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 01.12.2014-č.l. B3, pod bodem 1.1., a to konkrétně: pozemek parc.č. 317 orná půda pozemek parc.č. 391 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p.62, Těškovice, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č.391 pozemek parc. č. 392 zahrada pozemek parc.č. 713/26 orná půda pozemek č. 769/1, zahrada pozemek č. 770 zahrada a to pod podmínkou: kupní ceny 2.000.000,-Kč uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí kupujícími

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.09.2014-č.l. A15 spisu, byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. Do soupisu majetkové podstaty ze dne 01.12.2014-č.l B3 spisu, insolvenční správce sepsal mimo jiné nemovitý majetek.

Podáním doručeným soudu dne 24.08.2015-č.l. B15 spisu, insolvenční správce zaslal návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, ve kterém uvedl, že nemovité věci, které jsou předmětem zajištění, hodlá zakoupit dcera dlužníka s manželem-manželé Zuzana a Václav Juchelkovi, a to za kupní cenu ve výši 2.000.000,-Kč -2-a podmínkou uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí. Insolvenční správce proto navrhl, aby soud výjimku povolil. Insolvenční správce dále uvedl, že způsob zpeněžení bude odsouhlasen pokynem zajištěného věřitele.

Podáním doručeným soudu dne 30.09.2015-č.l. B17 spisu, insolvenční správce opětovně zaslal návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, opatřený vlastnoručními podpisy Zuzany Juchelkové, Václava Juchelky a Mgr. Martina Brudného, jako zástupce věřitelů, který uvedl, že s návrhem souhlasí.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k tomu, že osobami dlužníkovi blízkými bylo soudu navrženo povolení výjimku ze zákazu nabývání majetku, blíže specifikovaného v návrhu, z majetkové podstaty, a že zástupce věřitelů souhlasí s tím, aby z majetkové podstaty dlužníka tito majetek, konkrétně v návrhu blíže specifikované nemovitosti, nabyli, a to za kupní cenu 2.000.000,-Kč, stanovenou v souladu s pokynem zajištěných věřitelů, a pod podmínkou uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí, byly splněny podmínky ust. § 295 IZ, a soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 19.11.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová,v.r. Romana Lauberová samosoudkyně