KSOS 14 INS 1168/2012-B8
KSOS 14 INS 1168/2012-B8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , Polní 2066/4, 737 01 Český Těšín

takto

I. Soud mění výrok IV. usnesení ze dne 22.05.2012, č.j.: KSOS 14 INS 1168/2012- B5 tak, že nově zní:

IV. V případě, že součet příjmů dlužníka bude nižší než 35.500,-Kč, vypočte insolvenční správce z příjmu dlužníka jeho nezabavitelnou částku, tuto mu vyplatí, a zbylou část příjmu rozdělí mezi nezajištěné věřitele dlužníka dle poměru stanoveném ve výroku III. tohoto usnesení.

II. Účinky změn uvedených v tomto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

III. Ostatní výroky usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.05.2012, č.j.: KSOS 14 INS 1168/2012-B5 zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Na základě insolvenčního návrhu dlužníka bylo dne 22.05.2012 vydáno usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a dlužníkovy byly ponechány nižší než zákonem stanovené částky.

Vzhledem k tomu, že dlužník má 1 vyživovací povinnost změnil soud hranici příjmů dlužníka, při které bude insolvenční správce postupovat tak, že nejprve vypočte nezabavitelnou částku náležející dlužníku, a poté rozvrhne zbylou část příjmů mezi nezajištěné věřitele.

Z výše uvedených důvodů insolvenční soud rozhodl o změně poměrného uspokojení pohledávek věřitelů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 07.12.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně