KSOS 14 INS 11616/2013-A12
Č.j. KSOS 14 INS 11616/2013-A12

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Oldřich anonymizovano , anonymizovano , dříve podnikající pod IČ 49564889, Na Kopečku 1735/3, 792 01 Bruntál, o návrhu navrhovatele JUDr. Aleše Chovance, soudního exekutora Exekutorského úřadu Opava, Veleslavínova 19, 746 01 Opava na vydání předběžného opatření

t a k t o:

Návrh navrhovatele, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst.1 pís m.c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Aleši Chovancovi, Exekutorský úřad Opava se umožňuje provést již nařízená exekuce, vedená pod sp.zn. 032 Ex 212/09 s e z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatel podal návrh s obsahem dle výroku tohoto usnesení v době, kdy již bylo rozhodnuto soudem prvního stupně nejen o odmítnutí insolvenčního návrhu, a to usnesením ze dne 02.05.2013 č.j.-A3 (zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 02.05.2013), ale i v době, kdy bylo toto usnesení potvrzeno Vrchním soudem v Olomouci, a to usnesením ze dne 30.10.2013 č.j., 2 VSOL 920/13-A-9.

Dle § 82 odst.2 písm.c) IZ však lze nařídit předběžné opatření, které má omezit účinky §109 odst.1 písm.c) IZ jen do rozhodnutí o úpadku. Jelikož řízení se nachází ve stadiu kdy byl návrh odmítnut (což bylo potvrzeno také odvolacím soudem), jsou již tímto odmítnutím dle § 146 odst. 1 IZ odklizeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle § 109 odst.1 písm.c) IZ. Soud proto návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy jim bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem. (§74 odst.2 a § 75 IZ).

V Ostravě, dne 12.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová Táňa Kajzarová samosoudkyně

2