KSOS 14 INS 10907/2016-A5
Č.j. KSOS 14 INS 10907/2016-A5

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka: Jiří Hynek, rč. 680822/0177, IČO: 70309931, se sídlem Finské domky 706/23, 747 14 Ludgeřovice, zastoupeného Mgr. Martinem Šmukem, LL.M., advokátem se sídlem Milíčova 1670/12, 702 00 Ostrava, o návrhu JUDr. Jiřího Trojanovského, soudního exekutora Exekutorského úřadu Frýdek-Místek, na vydání předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Trojanovskému, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek, se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí povinného Jiřího Hynka rč. 680822/0177, IČO: 70309931, se sídlem Finské domky 706/23, 747 14 Ludgeřovice, vedenou pod sp.zn. 143 EX 02644/13, a to s tím omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 6.5.2016 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dlužník se svým návrhem nespojil návrh na povolení oddlužení ani neuvedl, jak má být řešen jeho úpadek.

Dne 12.5.2016 došel soudu návrh shora uvedeného soudního exekutora (dále též exekutor ) na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění (dále jen IZ ). Exekutor navrhl, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že se exekutorovi umožňuje provést již zahájenou exekuci vedenou pod sp.zn. 143 EX 02644/13, resp. pokud insolvenční soud dospěje k závěru, že je namístě nařídit předběžné opatření s omezením

(že výtěžek zpeněžení po dobu insolvenčního řízení je k dispozici v tomto řízení), tak aby předběžné opatření nařídil s tímto omezením. Svůj návrh odůvodnil exekutor především tím, že proti dlužníkovi jako povinnému vede exekuci, v rámci které dne 4.4.2016 nařídil na den 10.5.2016 dražbu spoluvlastnického podílu dlužníka na nemovitostech. Jelikož však dlužník dne 6.5.2016 podal insolvenční návrh, musel exekutor v důsledku překážky uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ odročit dražbu na 10.6.2016. Ze strany dlužníka jde přitom dle exekutora zcela jednoznačně o obstrukční insolvenční návrh, jehož jediným účelem je snaha dlužníka zamezit prodeji jeho majetku v exekuci. V této souvislosti exekutor poukázal na skutečnost, že dlužník podal insolvenční návrh již dříve (vedený u zdejšího soudu pod sp.zn. KSOS 14 INS 22371/2015), a to rovněž bezprostředně před termínem dražby (která byla tehdy nařízena na 16.9.2015). Exekutor tak již dříve musel dražbu odročit, následně pak dlužník nezaplatil zálohu na náklady insolvenční řízení a toto bylo zastaveno. Tímto postupem se dlužníkovi podařilo dle exekutora oddálit zpeněžení svého majetku již o několik měsíců.

Z insolvenčního rejstříku a z listin předložených exekutorem soud zjistil, že JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Frýdek-Místek vede od r. 2013 proti dlužníkovi jako povinnému exekuci k vymožení směnečné pohledávky oprávněného Roberta Dudy ve výši 105.000,-Kč s příslušenstvím. V rámci této exekuce vedené exekutorem pod sp.zn. 143 EX 02644/13 byla dne 9.7.2015 nařízena na 16.9.2015 dražba spoluvlastnického podílu dlužníka na nemovitostech v k.ú. Ludgeřovicích, LV č. 229. V uvedených nemovitostech má dlužník své sídlo a bydliště. Dne 3.9.2015 však dlužník podal u zdejšího soudu insolvenční návrh, tudíž exekutor musel dražbu odročit. Dlužník pak v insolvenčním řízením vedeném pod sp.zn. KSOS 14 INS 22371/2015 nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, pročež soud insolvenční řízení zastavil (usnesením ze dne 4.4.2016, které nabylo právní moci dnem 19.4.2016). S ohledem na tyto skutečnosti exekutor dne 4.4.2016 znovu nařídil dražbu předmětného majetku dlužníka, a to na 10.5.2016. V důsledku toho, že dlužník dne 6.5.2016 podal nový insolvenční návrh, exekutor nařízenou dražbu odročil na 10.6.2016. Nový insolvenční návrh dlužníka je víceméně totožný s jeho dřívějším insolvenčním návrhem (je v něm např. uvedena stejná výše všech závazků dlužníka, je k němu připojen stejný seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců apod.). O nynějším insolvenčním návrhu dlužníka dosud nebylo rozhodnuto.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je se zahájením insolvenčního řízení spojen ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním dospěl insolvenční soud k závěru, že jsou zde dány důvody zvláštního zřetele hodné ve smyslu ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, a proto předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení. Je totiž jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu je pouze snaha dlužníka obstruovat exekuční řízení, zamezit prodeji svého majetku a v neposlední řadě zneužívání práva. Dlužník totiž opakovaně podal insolvenční návrh krátce před termínem exekuční dražby svého majetku, přičemž předchozí insolvenční řízení jeho zaviněním (pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení) skončilo nemeritorně, tedy bez toho, že by bylo věcně rozhodnuto o tom, zda dlužník je či není v úpadku. To vše je v rozporu se základními zásadami insolvenčního řízení (viz např. ust. § 5 písm. a/ IZ). Nařízení předběžného opatření přitom v souladu s návětím ust. § 82 odst. 2 IZ předchází rozhodnutí o insolvenčním návrhu, a dále není dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ v rozporu se společným zájmem věřitelů, jelikož soud předběžné opatření nařídil s omezením, aby výtěžek exekuce dosažený zpeněžením byl po dobu nyní probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Účinky usnesení insolvenčního soudu o předběžném opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Doručení takového usnesení zvláštním způsobem má význam (jen) pro počátek běhu lhůty k podání (řádného) opravného prostředku (v podrobnostech viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.2015 sp.zn. 29 Cdo 2233/2015 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod R 59/2016).

V Ostravě dne 13.5.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska,v.r. Táňa Kajzarová samosoudce