KSOS 14 INS 1072/2012
KSOS 14 INS 1072/2012 P5-5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Šárka Blahovcová-Komová, nar. 07.08.1958, Bruzovská 462, 738 01, Frýdek-Místek, Frýdek o přihlášce věřitele č. 5-Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ 47115289, Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. : 14 INS 1072/2012-P5-3 ze dne 9.1.2014 o přihlášce věřitele č. 5-Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ 47115289, Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 se z r u š u j e .

Odůvodnění :

Věřitel č. 5-Wüstenrot-stavební spořitelna a.s.(dále jen věřitel ) přihlásil přihláškou pohledávky doručenou soudu dne 23.3.2012 pohledávku ve výši 799.166,87 Kč.

Podáním doručeným soudu dne 12.12.2013, označeným jako Vyrozumění umoření pohledávky a zpětvzetí insolvenční přihlášky vzal tento věřitel zpět svou přihlášku pohledávky, a to v celém rozsahu. Přestože toto podání nemělo náležitosti řádného podání, protože nebylo věřitelem podepsáno, bylo vydáno usnesení Krajského soudu v Ostravě-P5-3 ze dne 9.1.2014, kterým bylo rozhodnuto ve výroku I., že zpětvzetí přihlášky č. 5 věřitele č. 5 v celém rozsahu bere insolsvenční soud na vědomí a ve výroku II. soud ukončil účast věřitele č. 5 v tomto řízení.

Podáním 14 INS 1072/2012-P5-4, doručeným soudu dne 20.1.2014, které bylo posouzeno jako odvolání, věřitel upřesnil svoje původní zpětvzetí v celém rozsahu , a to tak, že : Účast věřitele Wüstenrot-stavební spořitelny a.s. pro pohledávku plynoucí z úvěrové smlouvy č. 15325211 tímto končí a věřitel Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. zůstává účastníkem insolvenčního řízení pro pohledávku plynoucí z úvěrové smlouvy č. 7954931 .

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět.

Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Dle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na shora uvedené rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Po právní moci tohoto usnesení podá věřitel nový-řádný návrh v souladu s ust. § 184 odst. 1-3 zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem (§ 130 odst. 4 IZ).

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Osobou oprávněnou podat odvolání je věřitel, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ, § 75 IZ) k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě, dne 22.1.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová Zuzana Martináková samosoudkyně