KSOS 13 INS 8169/2010-P3-5
č.j.: KSOS 13 INS 8169/2010-P3-5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Yvetou Kalinovou v insolvenčním řízení dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , Na Chromině 772/29, 747 16 Hať o odvolání věřitele č. 3: PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha, IČ 61 86 00 69 (koresp. adresa: Nábřeží Závodu Míru 2739, 530 02 Pardubice) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 13 INS 8169/2010-P3-3 ze dne 16.3.2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 13 INS 8169/2010-P3-3 ze dne 16.3.2011 o přihlášce pohledávky P3 se dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) m ě n í tak, že se přihláška věřitele č. 3: PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha, IČ 61 86 00 69 v přihlášené části 156.651,60 Kč n e o d m í t á a věřitelova účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 6.1.2011, doručeným soudu dne 7.1.2011, přihlásil věřitel PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha, IČ 61 86 00 69 vykonatelnou pohledávku vůči dlužníkovi v celkové výši 293.648,-Kč. Přihláška je evidována pod číslem P3.

Na přezkumném jednání dne 21.2.2011 insolvenční správce posoudil pohledávku věřitele jako nevykonatelnou a popřel ji ve výši 156.651,60 Kč. Insolvenční správce přípisem ze dne 22.2.2011 vyrozuměl věřitele o popření pohledávky a poučil jej o právu podat žalobu dle § 198 a násl. zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon-dále jen IZ ) ve lhůtě 30-ti dnů od přezkumného jednání s tím, že lhůta neuplyne dříve než po 15 dnech od doručení této výzvy. Věřitel výzvu převzal dne 24.2.2011.

Usnesením ze dne 16.3.2011, č.j.-P3-3 byla přihláška věřitele č. 3: PROFI CREDIT Czech, a.s., (dále jen věřitel č. 2 ) odmítnuta v přihlášené části 156.651,60 Kč dle ust. § 185 IZ vzhledem k tomu, že lustrací v počítačové databázi bylo zjištěno, že žaloba nebyla podána (soud nedopatřením počítal lhůtu od převzetí doručení vyrozumění, nikoliv lhůtu 30-ti dnů od přezkumného jednání).

Proti usnesení o odmítnutí přihlášky ze dne 16.3.2011 podal věřitel č. 3 včas odvolání, které bylo soudu doručeno dne 24.3.2011. Odvolání věřitel odůvodnil tím, že lhůta pro podání žaloby mu končí až 23.3.2011, nicméně již žalobu dne 17.3.2011 podal. Dále ve svém odvolání věřitel zdůrazňuje, že svoji pohledávku přihlásil jako vykonatelnou a insolvenční správce zcela svévolně a účelově uvedl, že pohledávka je nevykonatelná a vyzval věřitele k podání žaloby.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud proto napadené rozhodnutí na základě ust. § 95 IZ změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 3 neodmítá a účast věřitele se nekončí, neboť lustrací bylo zjištěno, že žaloba byla podána včas a je vedena pod spisovou značkou 13 ICm 673/2011.

Nad rámec soud odkazuje věřitele na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 403/2010-P2-8 (KSOS 31 INS 654/2010-P2-3) ze dne 27.12.2010 v němž konstatuje, že rozhodující pro další postup věřitele, který nesouhlasí s popřením své pohledávky insolvenčním správcem, je výsledek přezkumného jednání (a stanovisko insolvenčního správce v jeho rámci), na kterém byla přihlášená pohledávka věřitele přezkoumána a popřena, a to bez ohledu na skutečnost, jak byla pohledávka věřitele do insolvenčního řízení přihlášena, tj. zda byla věřitelem přihlášena jako vykonatelná pohledávka či pohledávka nevykonatelná.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 28.3.2011

Za správnost vyhotovení : Yveta Kalinová, v.r. Petra Mokrošová vyšší soudní úřednice