KSOS 13 INS 7820/2009-P4-6
č.j.: KSOS 13 INS 7820/2009-P4-6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Libuší Došlíkovou v insolvenčním řízení dlužníka: Oldřich anonymizovano , anonymizovano , bytem Mládežnická 1588/18, 736 01 Havířov-Podlesí o odvolání věřitele č. 4 (P4): Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 492 40 901 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: KSOS 13 INS 7820/2009-P4-4 ze dne 6.6.2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 13 INS 7820/2009-P4-4 ze dne 6.6.2011 o odmítnutí přihlášky a ukončení účasti věřitele č. 4 v insolvenčním řízení se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16.12.2009, doručeným soudu téhož dne, přihlásil věřitel Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 492 40 901 (dále jen věřitel ) pohledávku vůči dlužníkovi v celkové výši 80.861,09 Kč z návrhu na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru č. 403389 uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem dne 26.9.2005. Přihláška je evidována pod číslem P4.

Na přezkumné jednání předložil insolvenční správce seznam přihlášených pohledávek, z něhož vyplývá, že pohledávku věřitele č. 4 uvedl jako nevykonatelnou. U přezkumného jednání dne 22.4.2010 při přezkoumání přihlášky č. 4 insolvenční správce uvedl, že jde o vykonatelnou pohledávku na základě platebního rozkazu, kterou správce i dlužník popírají co do pravosti a výše.

Usnesením ze dne 6.6.2011, č.j.-P4-4 byla přihláška věřitele č. 4: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 492 40 901 odmítnuta dle ust. § 185 IZ proto, že lustrací v počítačové databázi bylo zjištěno, že žaloba sice byla podána, ale následně byla vzata zpět.

Proti usnesení o odmítnutí přihlášky ze dne 6.6.2011 podal věřitel č. 4 včas odvolání, které bylo soudu doručeno dne 8.6.2011 (dok. P4-5). Odvolání věřitel odůvodnil tím, že popření vykonatelné pohledávky žaloval insolvenční správce, který své popření neobhájil, proto vzal žalobu v celém rozsahu zpět.

Dle ust. § 199 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil.

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce uplatnil své popření žalobou, kterou však podáním doručeným soudu dne 21.4.2011 vzal zpět, je dle ust. § 201 odst. 2 IZ vykonatelná pohledávka zjištěna.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Kontrolou přihlášky, protokolu o přezkumném jednání a předmětného spisu 13 ICm 347/2010 bylo zjištěno, že žalobu vzal zpět insolvenční správce jako žalobce, nikoliv věřitel (v postavení žalovaného). Soud proto napadené rozhodnutí jako nesprávné na základě ust. § 95 IZ zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 9.6.2011

Za správnost vyhotovení : JUDr. Libuše Došlíková, v.r. Petra Mokrošová soudce