KSOS 13 INS 6709/2009-B41
Číslo jednací: KSOS 13 INS 6709/2009-B41

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Libuší Došlíkovou v insolvenční věci dlužnice-navrhovatelky: Miroslava Kulichová, r. č.: 615131/1507, trvale bytem 753 66 Špičky 23, adresa pro doručování Pod Lipami 1475, 753 01 Hranice, o návrhu na vydání předběžného opatření a udělení pokynu správkyni

t a k t o:

Návrh dlužnice ze dne 24.3.2011, doručený soudu dne 25.3.2011, na udělení pokynu insolvenční správkyni nebo vydání předběžného opatření se z a m í t á.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 24. 3. 2011 doručeným krajskému soudu dne 25. 3. 2011 navrhla dlužnice, aby soud v rámci dohledu vydal insolvenční správkyni pokyn, aby upustila od zpeněžení nemovitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty ze dne 30.10.2009 (dokument B6). V případě, že soud dospěje k závěru, že udělení pokynu není dostatečné k zabránění zpeněžení, dlužnice navrhuje, aby soud v souladu s ust. § 82 vydal předběžné opatření, jímž zpeněžení zamezí.

Dlužnice návrh odůvodňuje zejména tím, že při přezkumném jednání dne 2.12.2009 popřela co do pravosti a výše pohledávku zajištěného věřitele, tato zjištěna nebyla a z toho důvodu nelze udělit souhlas ke zpeněžení nemovitosti zajišťující pohledávku. Krajský soud usnesením ze dne 22.10.2010 v této věci insolvenční správkyni souhlas se zpeněžením nemovitého majetku mimo dražbu neudělil.

Dlužnice dále uvádí, že pohledávka v.č 5 není v insolvenčním řízení dosud zjištěna. Jak již uvedla, byla popřena co do výše a pravosti dlužnicí, jedná se o pohledávku zajištěnou a vykonatelnou.

Dlužnice má zato, že tato vykonatelná pohledávka dosud zjištěna nebyla, neboť dlužnice k soudu řádně a včas podala žalobu na popření pravosti této pohledávky a o ní dosud meritorně nebylo rozhodnuto.

Z ust. insolvenčního zákona tedy vyplývá, že pohledávka z důvodu neukončení incidenčního sporu není dosud zjištěna a nelze k jejímu uspokojení vést dražbu na předmětné nemovitosti.

Z obsahu spisu vyplývá, že soud usnesením ze dne 11.3.2011 návrh dlužnice na vydání předběžného opatření ze dne 9.3.2011 zamítl. Dlužnice navrhovala, aby bylo insolvenční správkyni zakázáno prodat její nemovitosti-RD-Špičky č. 23, katastrální území Hranice do doby, než bude pravomocně vyřešena žaloba dlužnice proti věřiteli CORSAIR (Luxemburg) No 11 S. A., ohledně zástavního práva.

Důvody, které dlužnice uvádí, jsou v podstatě shodné s návrhem na předběžné opatření ze dne 9.3.2011. Proto soud v této části shodně uvádí, že:

-pod pořadovým číslem 5 je vedena přihláška zajištěného věřitele CORSAIR (Luxemburg) No 11 S. A., ve výši 1.344.041,10 Kč jako pohledávka vykonatelná.

-z upraveného seznamu přihlášených pohledávek, a to přezkumného listu č. 5 vyplývá, že tato přihláška byla zjištěna jako vykonatelná pro částku 1.344.041,10 Kč a jako zajištěná majetkem dlužnice na LV č. 246 k. a. Špičky.

-na přezkumném jednání konaném dne 2. 12. 2009 tuto pohledávku co do pravosti a výše popřela dlužnice, insolvenční správkyně tuto pohledávku včetně zajištění uznala.

-usnesením ze dne 15. 12. 2009, které nabylo právní moci dne 16. 12. 2009, soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

-pod sp. zn. 13 Cm 14/2009 byla vedena žaloba dlužnice proti žalovanému věřiteli č. 5, a to o zrušení zástavy. Vrchní soud v Olomouci v dané věci rozhodl, že věcně příslušnými k projednání této žaloby jsou okresní soudy a věc bude projednávat Okresní soud v Přerově. Tento spis byl následně postoupen Okresnímu soudu v Přerově.

-insolvenční správkyně předložila souhlas zástupce věřitelů ze dne 25. 1. 2011 a pokyn zajištěného věřitele ze dne 13. 5. 2010.

-z dražební vyhlášky ze dne 16. 11. 2011 předložené dlužnicí vyplývá, že dne 29. 3. 2011 má proběhnout dražba předmětných nemovitostí dlužnice.

Podle ustanovení § 409 odst. 2 IZ /zákon č. 182/2006 Sb.-insolvenční zákon/, dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník, to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění.

Podle odst. 3 téhož ustanovení majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti, výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek

-pokračování-/2 zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli, přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

Z uvedeného (s přihlédnutím k obsahu spisu) vyplývá, že pohledávka č. 5 byla v tomto insolvenčním řízení zjištěna, přičemž jde o pohledávku zajištěnou nemovitostí dlužnice.

V souladu s citovaným ustanovením § 409 odst. 2 IZ, poté, kdy rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nabylo právní moci, nepřísluší dlužnici k tomuto majetku dispoziční právo.

Ve smyslu ustanovení § 74 a násl. OSŘ s přihlédnutím ke shora uvedenému nebyl dán důvod pro to, aby soud jakkoliv upravoval poměry účastníků za situace, kdy dispoziční právo k předmětným nemovitostem dlužnici nepřísluší. Proto soud návrh na nařízení předběžného opatření usnesením ze dne 11.3.2011 zamítl.

V návrhu ze dne 24.3.2011 dlužnice navíc tvrdí, že pohledávka věřitele č. 5 není zjištěná, protože tuto při přezkumném jednání popřela co do pravosti a výše a v zákonné lhůtě podala žalobu, o které dosud pravomocně rozhodnuto nebylo. Toto tvrzení neodpovídá skutečnosti. Ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání (2.12.2009) byla dne 31.12.2009 doručena soudu žaloba dlužnice, původně označená jako žaloba na náhradu škody, kterou po odstranění vad dlužnice požadovala zrušení zástavy. Tato žaloba byla předložena z důvodu pochybnosti o věcné příslušnosti Vrchnímu soudu v Olomouci. Odvolací soud rozhodl tak, že žaloba vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 13 Cm 14/2009 bude postoupena Okresnímu soudu v Přerově, jako soudu věcně a místně příslušnému.

Jiná žaloba dlužnice, jíž by se domáhala určení neexistence pohledávky věřitele č. 5, podána nebyla. Tyto skutečnosti byly zjištěny lustrací v databázi zdejšího soudu.

Dále dlužnice namítala, že soud neudělil usnesením ze dne 22.10.2010 souhlas s prodejem mimo dražbu. V daném případě se jedná o usnesení pro vedení řízení (dohlédací činnost-§ 11 odst. 2 IZ). Toto usnesení bylo vydáno v době, kdy nebylo ještě jasné, o jakou žalobu ze strany dlužnice se jedná. V současné době již toto usnesení nemá žádný účinek z hlediska výkonu dohledu, neboť žaloba dlužnice směřuje proti existenci zástavy a není projednávaná jako incidenční spor.

Z uvedených důvodů soud návrh na udělení pokynu správkyně a na nařízení předběžného opatření jako nedůvodný zamítl.

Soud k námitce dlužnice ohledně doručování uvádí, že dlužnice sice v doplnění návrhu na zahájení insolvenčního doručeného soudu dne 15.10.2009 řízení požádala o doručování po dobu docházky na rehabilitace o doručování na adresu k rodičům (Pod Lipami 1475, Hranice), avšak v průběhu řízení ve svých návrzích již uváděla adresu trvalého pobytu (Špičky 23), kterou taktéž uvedla v návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 9.3.2011. Z tohoto důvodu soud doručoval usnesení ze dne 11.3.2011 na poslední adresu uvedenou dlužnicí.

Pokud jde o složení jistoty dle § 75b OSŘ, soud je toho názoru, že v daném případě se její složení dlužnicí nevyžaduje, neboť předběžné opatření v insolvenčním řízení může soud nařídit i bez návrhu § 75b odst. 3b) OSŘ v návaznosti na § 82 IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ostravě dne 28.3.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Libuše Došlíková, v. r. Zuzana Hrabalová samosoudkyně