KSOS 13 INS 21322/2012-A16
č.j.: KSOS 13 INS 21322/2012-A16

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužnice: Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání: Boženy Němcové 2322/27, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 739 61 388

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. prosince 2012, č.j.: KSOS 13 INS 21322/2012-A13, jímž bylo řízení o insolvenčním návrhu zastaveno pro nezaplacení zálohy, s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 30.8.2012 podala v záhlaví označená dlužnice návrh na zahájení řízení a žádala soud o vydání rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkurzu na její majetek. Soud návrh přezkoumal a dospěl k závěru, že úpadek dlužnice je osvědčen, proto jí uložil usnesením ze dne 13.9.2012 (dok. A3) povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 50.000,-Kč.

Usnesením ze dne 7.12.2012, č.j. KSOS 21322/2012-A13 rozhodl insolvenční soud o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, která nebyla zaplacena ani poté, kdy Vrchní soud v Olomouci svým usnesením ze dne 24.10.2012, č.j.: 1 VSOL 812/2012-A9, rozhodnutí zdejšího soudu o uložení zálohy potvrdil.

Dne 19.12.2012 bylo soudu doručeno odvolání dlužnice proti usnesení o zastavení řízení ze dne 7.12.2012 (dok. A13) v němž tvrdí, že v mezidobí se jí podařilo opatřit potřebné peněžní prostředky. Ze záznamu o složení ze dne 17.12.2012 soud zjistil, že uložená záloha byla zaplacena dne 14.12.2012.

Vzhledem ke skutečnosti, že dlužnice, byť po lhůtě určené soudem, splnila svou povinnost, rozhodl soud dle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ) -2-v souladu se zásadou procesní ekonomie o zrušení výše uvedeného usnesení, jímž zastavil insolvenční řízení. Insolvenční řízení bude dále pokračovat po právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ostravě dne 2. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín Petra Mokrošová soudce