KSOS 13 INS 20702/2012-A29
Číslo jednací: KSOS 13 INS 20702/2012-A29

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Libuší Došlíkovou v insolvenční věci dlužníka : SEYS SECURITY s.r.o., IČ 25837583, Sadová 173/28, 746 01, Opava, Předměstí, o návrhu navrhovatele-věřitele Libor anonymizovano , anonymizovano , Černá 1415/3, 747 05, Opava-Kateřinky, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh, aby soud předběžným opatřením uložil navrhovateli složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, s e z a m í t á.

Odůvodnění:

K návrhu věřitele, bývalého zaměstnance dlužníka, bylo dne 24.8.2012 zahájeno insolvenční řízení. Z návrhu vyplývá, že věřiteli dlužník nezaplatil mzdu za říjen 2011 splatnou 28.11.2011 a dále mu nezaplatil odstupné ve výši 67.056,-Kč.

Navrhovatel tvrdí, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů.

Z obsahu spisu mimo jiné dále vyplývá, že dlužník zpochybňuje navrhovatelovu pohledávku s odkazem na její jednostranné započtení vůči tvrzené dlužníkově pohledávce za navrhovatelem z důvodu škody při plnění povinností.

Z obsahu spisu dále vyplývá, že dlužník k usnesení soudu ze dne 11.9.2012 nepředložil ve stanovené lhůtě seznamy, čímž se má podle § 3, odst. 2, písm. d) IZ (zákon č. 182/2006 Sb.) za to, že je v úpadku. Dlužník sám přiznává, že dluží České správě sociálního zabezpečení a Finančnímu úřadu Opava.

Podáním doručeným soudu dne 30.11.2012 dlužník navrhl, aby soud jednak šikanózní podání navrhovatele ve smyslu § 128a, odst. 2, písm. a) IZ odmítl a uložil mu pokutu 50.000,-Kč. Pokud soud tak neučiní, navrhl vydání předběžného opatření.

Podle § 82, odst. 2, písm. c) IZ, předběžným opatřením může soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelova pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (není rozhodující, že navrhovatel již není zaměstnancem dlužníka), byl návrh dlužníka zamítnut.

Soud se dále zabýval tím, zda nejsou dány důvody pro postup dle § 128 a, odst. 2, písm. c) IZ.

Jak bylo již výše naznačeno, dosavadní průběh řízení nasvědčuje tomu, že dlužník má více věřitelů, jejich peněžité závazky jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník není schopen své peněžité závazky plnit, neboť nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104, odst. 1 IZ (§ 3, odst. 1 a 2, písm. b) IZ).

Na základě obsahu spisu se ke dni rozhodnutí nejeví postup dle cit. ustanovení jako důvodný.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 5.12.2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Libuše Došlíková v. r. Petra Mokrošová samosoudkyně

IVO2a