KSOS 13 INS 20302/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 13 INS 20302/2012Ze dne: Krajský soud Ostrava Naše spis.zn.: 3 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 OSTRAVA telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.iustice.cz

Datum: 10. dubna 2013

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme věc vedenou u Krajského soudu vOstravě pod sp. zn. 13 INS 20302/2012 bez věcného vyřízení.

Odvolacímu soudu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání navrhovatele -věřitele FRAJKOWSKI s.r.o. v likvidaci se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, V Zátiší 810/1, PSČ 709 OO, IČ: 60322471 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.2.2013 č.j.-A-16, jímž soud prvního stupně zamítl návrh tohoto věřitele na rozhodnutí o úpadku dlužníka Doc. lng. Jiřího Vítka, CSc. (výrok l.) a uložil navrhovateli-věřiteli povinnost zaplatit dlužníkovi náklady řízení ve výši 10.900 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce dlužníka (výrok Il.). Navrhovatel napadl uvedené usnesení soudu prvního stupně v celém rozsahu.

Usnesení soudu prvního stupně, jímž byl zamítnut insolvenční návrh věřitele, je rozhodnutím ve věci samé. Podle položky 22, bodu 1, písm. b) přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích-sazebníku poplatků, ve znění pozdějších předpisů, platí, že za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 4, v daném případě podle položky 4, bodu 1 písm. c), to je soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Podle obsahu spisu navrhovatel-věřitel, který není v insolvenčním řízení od poplatku osvobozen, jako odvolatel a tedy poplatník poplatku za podané odvolání, soudní poplatek, který je splatný již podáním odvolání, nezaplatil.

Je proto zapotřebí, aby soud prvního stupně postupem podle ustanovení § 9 odst. 1, odst. 3 zákona o soudních poplatcích vyzval odvolatele k zaplacení soudního poplatku za podané odvolání dodatečně ve lhůtě, kterou mu určí, spolu s poučením o tom, že jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Zaplatí-li odvolatel soudní poplatek za podané odvolání dodatečně, ve lhůtě soudem prvního stupně stanovené, a nebude-li tak důvod pro postup podle pokračování 23 VSOL 247/2013-A-25 ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, soud prvního stupně předloží věc k rozhodnutí odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

VRCHNÍ souo v OLOMOUCI Masarykova 1 P.O. Box 208 771 OO Olomouc

JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá