KSOL 20 INS 9602/2017-B36
Číslo jednací: KSOL 20 INS 9602/2017-B36

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Kateřinou Hajnou v insolvenční věci

dlužnice: TELO a.s., IČO: 47675870 sídlem Čsl. armády 1098/17, 787 01 Šumperk zastoupená JUDr. Ing. Ondřejem Kubátem, advokátem sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 a insolvenčních navrhovatelů-věřitelů: a) SYNKLAD ENERGY, s.r.o., IČO: 46858547, sídlem Šaľa, Diakovská cesta 15, 927 01 Slovenská republika

b) Fitter TZB s.r.o., IČO: 03907317 Sídlem Boettingrova 2961/52, 636 00 Brno

věřitelé a), b) zastoupeni Mgr. et Bc. Pavlem Skřipcem, advokátem sídlem Rooseveltova 6/8, 602 00 Brno

c) MPS Gradior s.r.o., IČO: 25310003 sídlem Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno-Královo pole

za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci sídlem Studentská 7, 771 11 Olomouc

o povolení reorganizace t a k t o:

I. Soud p o v o l u j e reorganizaci dlužnice TELO a.s., IČO: 47675870, se sídlem Čsl. armády 1098/17, 787 01 Šumperk

II. Z funkce insolvenční správkyně se odvolává Insolvenční společnost v. o. s., IČO: 04506227, se sídlem Vlasákova 1419/21, 155 00 Praha 5.

III. Insolvenční správkyní se ustanovuje Mgr. Bc. Lenka Winkelhoferová, IČO: 76464113, se sídlem Švermova 1128/2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

IV. Odvolané insolvenční správkyni se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů podala zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravovala, a aby vyúčtovala odměnu, hotové výdaje a náklady, které jí vznikly v souvislosti se správou a udržováním tohoto majetku.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Brázdová. isir.justi ce.cz

V. Soud vyzývá dlužnici, aby ve lhůtě 120 dnů od povolení reorganizace předložila soudu reorganizační plán, nebo aby bez zbytečného odkladu sdělila, že jej předložit nehodlá.

VI. Jiné osoby než dlužník mohou předložit vlastní reorganizační plán po uplynutí lhůty uvedené ve výroku V. tohoto usnesení, pokud o tom rozhodne schůze věřitelů.

VII. Znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty se ustanovuje Olomoucká znalecká s.r.o., IČO: 28646011, se sídlem V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice.

VIII. Ustanovenému znalci se ukládá, aby do 60 dnů ode dne doručení tohoto usnesení vypracoval písemně znalecký posudek o ocenění majetkové podstaty dlužnice a předložil jej soudu.

Pro účely ocenění majetkové podstaty na základě rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 153 insolvenčního zákona platí, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku; části majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění, se ve znaleckém posudku ocení i odděleně.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem věřitelek a) a b) doručeným soudu dne 9. 5. 2017 bylo ve věci dlužnice zahájeno insolvenční řízení. Dne 7. 6. 2017 přistoupila do insolvenčního řízení dlužnice insolvenční navrhovatelka-věřitelka c). Usnesením ze dne 3. 11. 2017 č.j.-A47 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice a insolvenční správkyní ustanovil Insolvenční společnost v. o. s. V zákonem stanovené lhůtě podala dlužnice návrh na povolení reorganizace. Dlužnice je osobou, u které je reorganizace přípustná dle § 316 odst. 4 insolvenčního zákona. Dne 1. 3. 2018 se konala schůze věřitelů, která přijala dle § 150, § 151 insolvenčního zákona usnesení o způsobu řešení úpadku dlužnice reorganizací. Soud proto dle § 152 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice dle tohoto usnesení schůze věřitelů a povolil řešení úpadku dlužnice reorganizací. Podle § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb. právo vykonávat funkci insolvenční správce dlužníka, jehož úpadek je řešen reorganizací, vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení. Insolvenční správkyně Insolvenční společnost v. o. s. toto zvláštní povolení nemá. Soudu proto nezbylo, než dle § 31odst. 1 insolvenčního zákona stávající insolvenční správkyni odvolat z funkce. Dle § 31 odst. 5 insolvenčního zákona pak soud ustanovil novou insolvenční správkyni, která toto zvláštní povolení má. Odvolané insolvenční správkyni soud uložil povinnosti v souladu s § 31 odst. 7 a 29 odst. 4 insolvenčního zákona. Soud uložil dlužníku povinnost předložit v zákonné lhůtě reorganizační plán, a informoval, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán další osoby.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Brázdová.

V souladu s § 153 insolvenčního zákona soud ustanovil znalce za účelem ocenění majetkové podstaty dlužnice a stanovil mu lhůtu k předložení znaleckého posudku. Osoba znalce byla určena soudem, neboť schůze věřitelů, která přijala usnesení o způsobu řešení úpadku reorganizací, usnesení o určení osoby znalce nepřijala. Soud přitom vyšel z oboru a specializace znalecké činnosti znalce, jakož i sídla dlužnice. Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, odvolané insolvencí správkyni, nově ustanovené insolvenční správkyni, věřitelskému výboru, znalci a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do řízení, se doručuje i zvláštním způsobem. Proti výrokům I., IV. až VIII. tohoto usnesení n e n í odvolání přípustné. proti výroku II., III. tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci. Osobám, jimž se toto usnesení doručuje i zvláštním způsobem, běží lhůta k podání odvolání ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § ust. 75 IZ). V odvolání proti výroku III. lze však namítat pouze to, že ustanovená insolvenční správkyně nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatá. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvého stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Znalec je vyloučen z výkonu funkce, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Jakmile se znalec dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, je povinen je neprodleně oznámit soudu. Účastníci řízení mohou podat proti osobě znalce námitky do 8 dnů od doručení tohoto usnesení. O tom, zda je znalec vyloučen, rozhodně soud. Účinky povolení reorganizace nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužník je v průběhu reorganizace osobou s dispozičními oprávněními. Právní mocí tohoto rozhodnutí se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak (podle § 332 insolvenčního zákona). Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam, činí dlužník s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru. Porušení této povinnosti má za následek odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu, kterou tím věřitelům nebo třetím osobám způsobil; členové statutárního orgánu dlužníka za takto způsobenou škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně. Insolvenční správce vykonává dohled nad činností dlužníka s dispozičními oprávněními, zajišťuje dohled nad zjišťováním a soupisem majetkové podstaty, sestavuje a doplňuje seznam věřitelů a podává zprávy věřitelskému orgánu. Kromě toho plní i další úkoly a provádí další činnosti, které mu uložil insolvenční soud. Tímto rozhodnutím se pozastavuje výkon funkce valné hromady dlužníka a místo ní rozhoduje v její působnosti insolvenční správce. Valné hromadě dlužníka zůstává zachováno právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu dlužníka a dozorčí rady; k účinnosti jejího rozhodnutí se však vyžaduje souhlas věřitelského orgánu. Věřitelský výbor má dle § 154 IZ právo do 15-ti dnů po ustanovení znalce schválit znalci odměnu, jinak tuto odměnu schválí insolvenční soud.

Olomouc 7. března 2018

Mgr. Kateřina Hajná v. r. samosoudkyně Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Brázdová.