KSOL 20 INS 9361/2016-B10
Číslo jednací : KSOL 20 INS 9361/2016-B10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní Mgr. Kateřinou Hajnou v insolvenční věci dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Střítež nad Ludinou 170, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, takto:

Soud p o v o l u j e Kateřině anonymizovano , nar. 5. 2. 1992, bytem Nejdek 40, nabývat nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Střítež nad Ludinou 170, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 27. 9. 2016 (č.l. B5 spisu) pod položkou n1-nemovitý majetek, a to pozemek p.č. St. 241- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 170-rodinný dům, a pozemek p.č. 304/2-zahrada, zapsáno na listu vlastnictví č. 365 pro katastrální území a obec Střítež nad Ludinou, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 14. 9. 2016, č.j. -B4, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Insolvenční správce sepsal do majetkové podstaty dlužníka mimo jiné nemovitosti popsané ve výroku tohoto usnesení. Tyto nemovitosti jsou současně předmětem zajištění pohledávky věřitele č. 6, který svou pohledávku jako zajištěnou přihlásil a jako zajištěná byla jeho pohledávka rovněž v insolvenčním řízení zjištěna.

Dne 7. 10. 2016 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost Kateřiny anonymizovano , vnučky dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V žádosti žadatelka uvedla, že má zájem na koupi předmětných nemovitostí z majetku dlužníka, neboť s dlužníkem bydlela ve společné adrese právě v domě, kterého se její žádost v rámci předmětných nemovitostí týká, aktuálně bydlí poblíž předmětných nemovitostí v krátkodobém pronájmu, adresu domu dlužníka stále používá jako svou doručovací adresu, hledá si vlastní bydlení. O nemovitosti má zájem rovněž s ohledem na svůj vztah k dlužníkovi, kdy takto by byla zajištěna potřeba bydlení nejen žadatelky, ale rovněž dlužníka, jehož bydlení v domě by mohlo být zachováno a nevzrostly by nijak náklady dlužníka spojené s bydlení. Předešlo by se tak možným negativním důsledkům prodeje isir.justi ce.cz do existenčních poměrů dlužníka a v návaznosti na to do průběhu insolvenčního řízení jako takového.

Žadatelka k žádosti připojila pokyn zajištěného věřitele č. 6 ke zpeněžení předmětu zajištění, z nějž vyplývá preference prodeje nemovitostí mimo dražbu za cenu nejméně ve výši ceny zjištěné dle znaleckého posudku.

Insolvenční správce ve zprávě doručené soudu dne 25. 10. 2016 (č.l. B9 spisu) doporučil vyhovět žádosti žadatelky s tím, že žadatelka tím získá možnost usilovat o koupi předmětných nemovitostí za nejvyšší nabídnutou cenu v rámci klasického nabídnutého prodeje.

Dle § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud jako věřitelský orgán s udělením výjimky žadateli souhlasí, neboť prodej nemovitostí ve vlastnictví dlužníků osobě blízké není v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, zároveň je zde předpoklad zachování možnosti bydlení nejen dlužníka, ale i jeho vnučky, v předmětných nemovitostech. Soud přihlédl rovněž k tomu, že takový prodej nemovitostí odpovídá zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení.

Za této situace má soud za to, že jsou splněny podmínky § 295 odst. 3 insolvenčního zákona, a proto žadatelce jako osobě dlužníkovi blízké povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud nad rámec uvedeného zdůrazňuje, že při prodeji předmětných nemovitostí, jichž se udělená výjimka týká, je však současně nutno dodržet podmínky prodeje dle pokynu zajištěného věřitele ke zpeněžení předmětu zajištění.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Olomouci dne 27. října 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Hajná v. r. Petra Brázdová samosoudkyně