KSOL 20 INS 21437/2016-A9
Číslo jednací: KSOL 20 INS 21437/2016-A9

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Kateřinou Hajnou v insolvenční věci dlužníka: Barbora anonymizovano , anonymizovano , IČ 73890995, bytem i sídlem Dolany 170, o návrhu Mgr. Jana Beneše, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Praha 6, Liborova 405/14, na vydání předběžného opatření,

t a k t o:

N a ř i zu j e se předběžné o p a t ř e n í, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Benešovi, Exekutorský úřad Praha-západ, se umožňuje provést v rámci exekučního řízení vedeného pod sp. zn. prodej nemovitých věcí povinné Barbory anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolany 170-pozemku parcela č. 298, pozemku parcela č. 301, jehož součástí je stavba č.p. 170, a pozemku parcela č. 1979/23, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 710 pro obec Dolany, katastrální území Dolany u Olomouce, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením těchto nemovitých věcí povinné Barbory anonymizovano byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Návrhem dlužníka doručeným soudu dne 16. 9. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník spojil insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení.

Podáním ze dne 17. 10. 2016 doručeným soudu téhož dne soudní exekutor Mgr. Jan Beneš (dále jen navrhovatel), navrhnul vydání předběžného opatření dle § 82 insolvenčního zákona, jímž soud umožní navrhovateli provést již nařízenou exekuci vedou jím pod sp. zn. 191 EX 5411/15 v rozsahu postižení nemovitostí povinné Barbory anonymizovano specifikovaných ve výroku tohoto usnesení (dále jen předmětné nemovitosti). Návrh na vydání předběžného opatření navrhovatel odůvodnil tím, že ve prospěch oprávněného PEK-TK s.r.o. vede proti dlužníkovi v postavení povinného exekuci, v jejímž isir.justi ce.cz rámci postihl exekučním příkazem předmětné nemovitosti. Na den 25.10.2016 byla nařízena dražba nemovitostí, před jejímž konáním bylo k návrhu dlužníka zahájeno jeho insolvenční řízení pod sp. zn. 20 INS 15165/2016, které skončilo pravomocným odmítnutím insolvenčního návrhu. Dlužník opětovně podal insolvenční návrh, o němž je vedeno řízení pod sp. zn., insolvenční návrh trpí stejnými vadami jako předchozí návrh, dlužník na výzvy soudu nereaguje. Navrhovatel má za to, že důvodem k podání insolvenčního návrhu ze strany dlužníka je jeho snaha zmařit dražbu předmětných nemovitostí.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Vydání takového předběžného nařízení je na místě tehdy, pokud s ohledem na okolnosti případu je podání insolvenčního návrhu pouze pokusem o zneužití insolvenčního řízení, zjevně směřujícím toliko k oddálení provedení probíhající exekuce (dražby). Pro posouzení, zda se o takový případ jedná, je nutno vyjít z okolností případu.

V tomto směru soud zjistil následující.

K návrhu povinné/dlužníka bylo dne 24.6.2016 zahájeno insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 20 INS 15165/2016. Toto řízení bylo pravomocně ukončeno odmítnutím insolvenčního návrhu, z důvodu, že dlužník ani přes opakovanou výzvu soudu nedoplnil insolvenční návrh o řádné přílohy. Zejména nepřeložil řádný seznam závazků, v němž budou uvedeni všichni jeho věřitelé (když dlužník neuvedl své věřitele Českou správu sociálního zabezpečení a Finanční úřad pro Olomoucký kraj, a nedoložil listiny dokládající tvrzený hrozící úpadek. Vadami trpěl i návrh na povolení oddlužení, neboť k němu nebyly připojeny zákonem požadované listiny prokazující jeho příjem za období bezprostředně předcházející podání insolvenčního návrhu, dlužník netvrdil souhlasy věřitelů z podnikání, což je podmínkou pro povolení oddlužení, a nedoložil příjmy postačující k uspokojení 30% pohledávek nezajištěných věřitelů, což je rovněž podmínka pro povolení oddlužení. Tato zjištění soud učinil z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. KSOL 20 INS 15165/2016.

V rámci exekuce vedené navrhovatelem pod sp. zn 191 EX 5411/15 ve prospěch oprávněného PEK-TK s.r.o. vůči povinné Barboře anonymizovano (dlužník v insolvenčním řízení) byla dne 15. 9. 2016 nařízena dražba předmětných nemovitostí povinné na den 25. 10. 2016 (z dražební vyhlášky ze dne 15. 9. 2016). Do předmětného exekučního řízení podali přihlášku své pohledávky věřitelé Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc (ve výši celkem 608.912 Kč), KCP Invest, a.s. (ve výši 951.405 Kč) a Komerční banka, a.s. (ve výši cca 600.000 Kč) (z přihlášek věřitelů do exekučního řízení).

Dne 16. 9. 2016 pak dlužník podává insolvenční návrh projednávaný v tomto řízení. Tento návrh je zcela totožný s návrhem v předchozím řízení sp. zn. KSOL 20 INS 15165/2016 (zcela totožný text, včetně překlepů). K návrhu pak dokládá totožné přílohy, jako v případě předchozího insolvenčního řízení, ve zbytku žádá o převedení příloh z předchozího řízení. Jelikož návrh (jeho přílohy) trpí vadami, byl dlužník výzvou ze dne 26. 9. 2016 č.j. KSOL 20 INS 15165/2016-A6 vyzván k doplnění návrhu o požadované přílohy. Výzva mu byla doručena dne 30. 9. 2016, dlužník na ni nijak nereagoval. Byl proto opětovně vyzván k doložení požadovaných příloh výzvou ze dne 12. 10. 2016, č.j. KSOL 20 INS 15165/2016-A7, lhůta k doplnění dle této výzvy dlužníkovi stále běží.

Z průběhu obou zmíněných insolvenčních řízení dlužníka je zřejmé, že situace z prvního insolvenčního řízení, kdy návrh trpí i přes výzvu soudu vadami, se opakuje. Dlužník stále přes opakované upozornění ze strany soudu nepředkládá řádný seznam závazků s uvedením všech svých věřitel (když věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc přihlašuje v exekučním řízení dlužníka pohledávku řádově ve statisíců korun, tedy nikoli zanedbatelnou, v návrhu není uveden věřitel PEK-TK s.r.o.-přestože v jeho prospěch je již proti dlužníkovi vedena exekuce). K tomu nutno doplnit, že v nyní projednávaném insolvenčním řízení dlužník k návrhu, ani po první výzvě soudu, nepředložil seznam závazků vůbec, přičemž s ohledem na důležitost této přílohy, jakož i důsledky neuvedení pravdivých údajů v ní, je nutno v tomto řízení trvat na předložení aktualizovaného seznamu, nepostačuje seznam závazků předložený v dříve vedeném insolvenčním řízení (navíc neúplný). Stejně tak dlužník opětovně nepředkládá listiny svědčící nyní již o tvrzeném úpadku, kdy není doložena žádná listina osvědčující úpadek (kdy se jedná o povinnou přílohu návrhu).

Stejně tak stále nejsou doloženy listiny týkající se aktuálních příjmů dlužníka, které by postačovaly na uspokojení 30% pohledávek nezajištěných věřitelů (i při zohlednění smlouvy o důchodu předložené v předchozím řízení by tvrzené-ale nedoložené-příjmy dlužníky postačovaly na uspokojení toliko necelých 16 % tvrzených závazků, kdy navíc lze očekávat závazky vyšší, s ohledem na neuvedení všech věřitelů v návrhu. Dlužník se nijak nevyjadřuje k tomu, zda má souhlas věřitelů podnikatelských závazků s oddlužením.

Lze tedy shrnout, že dlužník v insolvenčním návrhu a v návrhu na povolení oddlužení, nedoplňuje oproti předchozímu insolvenčnímu návrhu ničeho, stejně tak nedokládá ničeho dalšího v rámci příloh, ačkoli musel vědět, že takto podaný návrh a jeho přílohy nejsou dostačující, Byl přitom v předchozím řízení jednoznačně poučen, co je třeba doplnit, je mu znám i důsledek nedoplnění-odmítnutí návrhu. Přesto v nově zahájeném řízení se tyto vady návrhu ani nepokusil odstranit, na výzvu soudu v tomto směru vůbec nereagoval.

Dlužník se tak zcela vědomě vydává stejnou cestou jako v předchozím řízení. S přihlédnutím k časové posloupnosti jednotlivých úkonů dlužníka-zejména okamžiku, kdy podává v pořadí druhý insolvenční návrh-jeden den po nařízení dražby nemovitostí, a zřejmému nezájmu dlužníka o podání řádného a úplného insolvenčního návrhu nelze dospět k jinému závěru, než jaký předestírá navrhovatel, tedy že dlužník svým návrhem nemínil vážně zahájit řízení vedoucí k rozhodnutí o jeho úpadku, ale svým insolvenčním návrhem hodlal docílit především zabránění provedení exekuce prodejem jeho nemovitostí (kdy v předmětném domě bydlí, jak plyne z adresy jeho bydliště v návrhu).

Za tohoto stavu má proto soud za to, že v dané věci se skutečně jedná o důvody hodné zvláštního zřetele, odůvodňující vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona.

Provedení exekuce týkající se nemovitého majetku dlužníka pak dle názoru soudu neodporuje ani společnému zájmu věřitelů. Pokud následně dlužník doloží řádně vady insolvenčního návrhu (a návrhu na povolení oddlužení) odstraní a bude rozhodnuto o jeho úpadku a povoleno oddlužení, pak nezajištění věřitelé budou uspokojováni prostřednictvím splátkového kalendáře. Zajištění věřitelé, kteří by byli uspokojováni z výtěžku zpeněžení předmětných nemovitostí jakožto předmětu zajištění, potom budou moci být uspokojeni z výtěžku zpeněžení nemovitostí v exekuci.

Soud proto návrhu soudního exekutora vyhověl a předběžné opatření, umožňující provedení prodeje předmětných nemovitostí v exekuci i přes zahájené insolvenční řízení, nařídil, ovšem samozřejmě s tím, že výtěžek daného zpeněžení bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto insolvenčním řízení.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Dlužníkovi a navrhovateli předběžného opatření se usnesení doručuje zvláštním způsobem.

Odvolání proti tomuto usnesení lze podat do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 19. října 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Hajná v. r. Petra Brázdová samosoudkyně