KSOL 16 INS 8894/2009-B30
Číslo jednací: KSOL 16 INS 8894/2009-B30

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , 789 74 Kamenná 63, t.č. neznámého pobytu, zastoupen opatrovníkem JUDr. Kamilem Andree, advokátem se sídlem v Olomouci, Ostružnická 7, o insolvenčním návrhu věřitele: NEWCOLLECTORS, a.s., IČ 27226611, Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5,

takto:

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka anonymizovano tak, že umožňuje matce dlužníka Karle anonymizovano uzavřít s insolvenční správkyní kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k parcele č. 121/1-ostatní plocha o výměře 2084 m2, o velkosti podílu 2675/30000, zapsané na listu vlastnictví č. 399 pro obec a katastrální území Rohle, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.

Odůvodnění:

Dlužnice podala svým podáním ze dne 16.3.2011 žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty s odůvodněním, že majetkový podíl ve výroku uvedené parcele je jedinou přístupovou cestou k jejímu pozemku č. 273 a jiné stavbě umístěné na tomto pozemku, s tím, že v případě odkoupení podílu jiným kupcem by jí znemožnilo přístup k nemovitostem a ztížilo jejich případný budoucí prodej.

Souhlas zástupce věřitelů s touto výjimkou je ze dne 17.3.2011.

Insolvenční soud podle § 295 odst. 3 IZ udělil výjimku matce dlužníka s nabytím majetku z majetkové podstaty do jejího vlastnictví z důvodu, který uvedla ve svém podání, tedy, že jde o jedinou přístupovou cestu k jejímu dalšímu pozemku a ke stavbě. Zástupce věřitelů souhlasil s udělením této výjimky matce dlužníka podáním ze dne 17.3.2011. Jsou tak splněny všechny předpoklady pro vyhovění žádosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci.

V Olomouci dne 13.4.2011

Za správnost vyhotovení Mgr. Martin Šulák, v.r. Eva Lorencová samosoudce

VK: zveřejni v IR, vyvěs na úřední desce soudu

Doruč: IS-DS, jinak I. zástupce věřitelů-DS, jinak I. dlužníka-I. žadatelka-I.

KAL. právní moc

Mgr. Martin Šulák, v.r. samosoudce