KSOL 16 INS 8341/2011-B38
Číslo jednací: KSOL 16 INS 8341/2011-B38

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka Olomouc, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Klement Ivo, r. č.: 671021/0815, bytem Cihelna 386, 783 72 Velký Týnec, o insolvenčnímu návrhu dlužníka,

takto:

Insolvenční soud vyslovuje souhlas s výjimkou ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, tedy aby souhlas s prodejem 1/2 nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 479 vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj-Katastrální pracoviště Olomouc, k. ú. Velký Týnec, kdy nabyvatelem tohoto podílu na nemovitostech bude paní Barbora anonymizovano , anonymizovano , za kupní cenu 850.000 Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Paní Barbora anonymizovano , sestra dlužníka, požádala návrhem z 5. 2. 2013 o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 3 IZ. Svůj návrh odůvodnila tím, že je podílovým spoluvlastníkem předmětných nemovitostí, o velikosti podílu 1/2 a další polovina je ve vlastnictví jejího brata Ivo Klementa, který je v ins. řízení. Dlužník žije v domě ve Velkém Týnci celý svůj život, o nemovitosti v rámci svých možností pečuje spolu s manželem a jejich 2 dětmi, žije v domě dále nevlastní sestra paní Laura Klementová, kde je zbavena způsobilosti k právním úkonům a žadatelka paní Barbora anonymizovano je její opatrovnicí. Má i nadále zájem, aby v domě žila její rodina i nevlastní sestra o niž se stará. V případě prodeje spoluvlastnického podílu o velkosti 1/2 jinému zájemci by byl tento podíl za nabízenou tržní cenu těžko prodejný a dále objekt je nevhodný pro bydlení dvou rodin z důvodu jednoho plynoměru, elektroměru, přívodu vody, jediné garáže a neodděleného schodiště. Žadatelka také uvedla, že povolením výjimky pro nabytí podílu na nemovitostech právě pro ní by bylo dosaženo vyššího výnosu pro věřitele než za jiných podmínek zpeněžení.

Podle § 295 odst. 3 věta 1 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) po vyjádření věřitelského výboru může ins. soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Na základě výše citovaných ustanovení a po zhodnocení majetkové, rodinné a insolvenční situace dlužníka a osob, které žijí v nemovitosti uvedené ve výroku tohoto usnesení ins. soud návrhu žadatelky Barbory anonymizovano vyhověl. V majetkové podstatě dlužníka se totiž nachází pouze podíl na nemovitostech o velikosti 1/2, tyto nemovitosti, dům nepředstavuje 2 oddělené bytové jednotky, delší dobu užíván bez podstatnější rekonstrukce, a soud navíc je veden jednou ze základních zásad ins. řízení uvedeném § 5 písm. a) IZ, tedy rychlém hospodárným a co nejvyšším uspokojením věřitelů. Je skutečností, že zájem o majetkový podíl velikost 1/2 na nemovitostech, které nejsou určeny odděleném užívání bude minimální a tržní cena zjištěná znaleckým posudkem ve výši 950.000 Kč nebude zasažena. Nedá se ani očekávat, že by mohla být dosažena za zpeněžení tohoto majetkového podílu cena, kterou nabízí žadatelka Barbora anonymizovano , tedy 850.000 Kč. Z těchto důvodů bude povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro věřitele výhodnější, než kdyby soud takovou výjimku nepovolil. V neposlední řadě též soud přihlédl k rodinné situaci žadatelky Barbory anonymizovano , která v domě žije se svými 2 dětmi, manželem a zároveň pečuje o osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům.

Za této situace bylo namístě takovému návrhu vyhovět.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení opisu tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci ve dvou vyhotoveních.

V Olomouci dne 28. 2. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v. r. Alena Veselá, DiS. samosoudce