KSOL 16 INS 7254/2014-B38
Č. j.: KSOL 16 INS 7254/2014-B38

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano bytem Dlouhomilov 38, 789 76 Dlouhomilov adresa pro doručování Sadová 463, 789 69 Postřelmov

o souhlas se změnou podmínek prodeje majetku mimo dražbu

takto: I. Insolvenční soud jako z pozice rozhodovací autority, tak z pozice věřitelského orgánu mění podmínku prodeje stanovenou usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 7254/2014-B35 ze dne 31. 10. 2017, a to tak, že nově se minimální nabídková cena stanovuje na částku 170 000 Kč bez daně z nabytí nemovitosti a provize. II. Ve zbytku zůstává usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 7254/2014-B32 ze dne 29. 5. 2017 beze změn.

Odůvodnění: Usnesením č. j.-B35 ze dne 31. 10. 2017 soud změnil podmínku stanovenou v bodě a) usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 7254/2014-B32 ze dne 29. 5. 2017, a to tak, že snížil minimální cenu nabízených nemovitostí na částku 180 000 Kč včetně daně z nabytí nemovitosti a prodeje. Podáním doručeným soudu dne 24. 1. 2018 sdělila insolvenční správkyně, předmětné nemovitosti jsou inzerovány k prodeji na internetových realitních serverech za cenu 200 000 Kč včetně daně z nabytí nemovitosti a provize. Do dne podání zprávy na inzerci reagovalo 6 zájemců, kteří se informovali telefonicky nebo e-mailem, se třemi zájemci proběhla prohlídka nemovitosti. Zájem o nemovitost je nízký zejména z důvodu velkého převýšení terénu v případě stavby nemovitosti a lokalitě, v níž se pozemek nachází (naproti sídlí zemědělec). Jeden ze zájemců nabídl cenu 170 000 Kč bez daně z nabytí nemovitosti a provize. S ohledem na tyto skutečnosti insolvenční správkyně požádala o změnu podmínek v tomto směru. Podle ust. § 289 odst. 1 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. isir.justi ce.cz

S ohledem na výše uvedené skutečnosti soud vyhověl návrhu insolvenční správkyně a povolil jí snížit minimální nabídkovou cenu nabízených nemovitostí, neboť má za to, že při ohlášeném zájmu o nemovitost za nových podmínek bude moci tato být reálně zpeněžena.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Olomouc 29. ledna 2018

Mgr. Martin Šulák v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Zbořilová, DiS.