KSOL 16 INS 7107/2014-P11-4
Číslo jednací: KSOL 16 INS 7107/2014-P11-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, zastoupeného Mgr. Dominikou Havelkovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Revoluční 8, o odmítnutí přihlášené pohledávky,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 14. 8. 2015, č. j. KSOL 16 INS 7107/2014-P11-2, s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Tvrdošín, Vladina 765, PSČ 027 44, Slovenská republika, s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud rozhodnul o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele č. 11 Ivana anonymizovano z důvodu její opožděnosti.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel včasné odvolání ze dne 2. 9. 2015 v němž uvedl, že soud rozhodnul nesprávně, pokud jej odůvodnil tím, že vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení je splněno oznámením o zahájení insolvenčního řízení a ne zasláním rozhodnutím, kterým se řízení zahajuje, jakožto zahraničnímu účastníkovi řízení. Existence pohledávky věřitele byla dle odvolatele soudu známá, a jestliže je uváděn v seznamu věřitelů na 11. místě, nelze hovořit o jeho zvýhodnění. Odvolatel proto navrhnul, aby jeho odvolání soud v celém rozsahu vyhověl.

Z obsahu insolvenčního spisu soud zjistil, že:

v návrhu na povolení oddlužení ani v seznamu závazků dlužník Milan anonymizovano neuvedl jako svého věřitele Ivana Števánku,

úpadek dlužníka byl zjištěn usnesení ze dne 4. 6. 2014, kde byli dle výroku IV. vyzváni věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, tedy do 7. 4. 2014,

věřitel Ivan Števánka jakožto zahraniční věřitel ze Slovenské republiky podal přihlášku své pohledávky ve výši 330 026,37 Kč dne 25. 6. 2015, pohledávka vznikla na základě vydaného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci vydaného ve věci sp. zn. 6 Cm 29/2008 proti žalovanému dlužníkovi Milanovi anonymizovano .

Podle ustanovení § 430 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku.

Podle odst. 2 téhož ustanovení povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění.

Podle odst. 3 téhož ustanovení známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, proti rozhodnutí vydanému justičním čekatelem nebo soudním tajemníkem ve věcech uvedených v § 6 odst. 1 až 4 lze podat opravný prostředek za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu (samosoudce). Podaný opravný prostředek se však předloží nejprve předsedovi senátu (samosoudci), který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět (§ 374 odst. 3 o.s.ř.), v trestních věcech, má-li za to, že se mu má vyhovět a nedotkne-li se změna původního rozhodnutí práv jiné strany trestního řízení [§ 146 odst. 1 trestního řádu (dále jen "tr. ř.")], jinak jej předloží soudu druhého stupně, aby o něm rozhodl.

Insolvenční soud v celém rozsahu vyhověl důvodnému odvolání věřitele a změnil usnesení ze dne 14. 8. 2015 tak, že se přihláška pohledávky věřitele neodmítá. Soud postupoval podle výše citovaného ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 37/1992 Sb.

V projednávané věci dlužník neuvedl v seznamu závazků věřitelovu pohledávku, ačkoliv to byla jeho povinnost plynoucí z ust. § 104 IZ, a o její existenci musel vědět, neboť byl žalovanou stranou ve směnečné věci projednávané u zdejšího soudu sp. zn. 6 Cm 29/2008, proti směnečnému platebnímu rozkazu podal námitky a byl zastoupen na základě plné moci advokátem JUDr. Zborovem Dvořákem. Insolvenční soud od počátku řízení neměl vědomost o pohledávce odvolatele za dlužníkem, protože dlužník tuto pohledávku neuvedl v seznamu závazků, ačkoliv je to jeho povinnost podle § 104 IZ. Soud proto nemohl odvolateli zaslat listiny a vyrozumění dle § 430 odst. 1 a 2 IZ, neboť o takovém věřiteli nevěděl. Odvolatel, který je ve smyslu výše citovaného ustanovení § 430 IZ zahraničním věřitelem, se proto včas nedozvěděl o probíhajícím řízení, a nemohl přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení do 30 dnů dle výroku IV. usnesení soudu o zjištění dlužníkova úpadku.

Na výše obdobnou situaci reagoval ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud České republiky, který ve svém rozhodnutí ze dne 31. 5. 2012, sen. zn. 29 NS ČR 13/2010, formuloval a odůvodnil závěr, že známým věřitelem dlužníka je dle § 430 IZ takový zahraniční dlužník, o němž by se soud dozvěděl při obvyklém chodu věcí, zejm. z listin, které je dlužník povinen předložit (typicky ze seznamu závazků podle § 104 odst. 1 písm. b) IZ). Dlužník, který neplní řádně a včas svou povinnost předložit soudu seznam závazků, nemá právo spoléhat na to, že věřitel přijde v důsledku dlužníkovy nedbalosti o možnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení, a takové jednání jde k dlužníkově tíži.

V poměrech projednávané věci tento závěr Nejvyššího soudu České republiky znamená, že insolvenční soud považuje Ivana Števánku za známého zahraničního věřitele, neboť se by jím při obvyklém běhu věcí jistě stal, pokud by jej dlužník zařadil coby věřitele do seznamu závazků. Přihlášku pohledávky odvolatele insolvenční soud nepovažuje za opožděnou, neboť dlužník nemá právo spoléhat pro neuvedení věřitele v seznamu závazků na to, že věřitel přijde v důsledku této dlužníkovy nedbalosti o možnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení.

Pohledávka věřitele bude přezkoumána na zvláštním přezkumném jednání, a pokud bude zjištěna insolvenčním správcem, bude zařazena do splátkového kalendáře.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Ostravě prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Olomouc 6. 11. 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Mgr. Šárka Kuchařová samosoudce